Osmancık yer uçağını aldı

Osmancık Belediyespor çabukluğu ve tekniği ile büyük beğeni toplayan Gine’li 20 yaşındaki genç futbolcu Amara Keita’yı renklerine bağladı.

Osmancık yer uçağını aldı

HALİL ÖZTÜRK
Os­man­cık Be­le­di­yes­por Gi­ne’li Ama­ra Ke­ita’yı kad­ro­su­na kat­tı. 20 ya­şın­da­ki genç fut­bol­cu Olim­pik Lyon alt ya­pı­sın­da ye­tiş­tik­ten son­ra Gi­ne’de FC San­to­ba ku­lü­bün­de pro­fes­yo­nel ol­du. Ge­çen se­zon Sam­suns­por ile PTT 1. lig­de beş yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı an­cak 2. li­ge dü­şüp­de ya­ban­cı oy­na­ta­ma­dı­ğı için sers­best kal­dı. Genç fut­bol­cu­nun ge­çen se­zon Trab­zons­por A ta­kı­mı ile­de ye­di ay id­man­la­ra çık­tı­ğı be­lir­til­di.
Tek­nik He­ye­tin­de çok be­ğen­di­ği Ama­ra Ke­ita sol ka­nat­ta ön­de ve ar­ka­da oy­na­ya­bi­li­yor. İz­le­yen­le­rin hay­ran kal­dı­ğı genç fut­bol­cu Os­man­cık Be­le­di­yes­por’u he­de­fe ulaş­tır­mak için ta­kım ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te el­le­rin­den ge­len mü­ca­da­le­yi ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di,
Ku­lüp Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam ise böy­le­si­ne ye­te­nek­li bir oyun­cu­yu Os­man­cık Be­le­di­yes­por’a ka­zan­dır­dık­la­rı için son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Es­ki­adam be­lir­le­dik­le­ri  he­de­fe ulaş­mak için ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER