Osmancık’ta imza şov sürüyor

1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi verecek Osmancık Belediyespor Çorum’lu iki yetenekli isim Onur Özçiftci ve Emre Biçer ile anlaştı. Kulüp Başkanı Kadir Eskiadam teknik heyetin raporu doğrultusunda transferin devam ettiğini belirterek bu sezon mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Osmancık’ta imza şov sürüyor

HA­RUN AK­KA­YA
Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un trans­fer ta­ar­ru­zu de­vam edi­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım Onur Öz­çift­çi ve Em­re Bi­çer ile söz­leş­me im­za­la­dı. Se­zon ba­şın­da bir sü­re Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ile­de an­tren­man­la­ra çı­kan iki fut­bol­cu Os­man­cık Be­le­di­yes­por ile an­laş­tı­lar.
Ço­rum ama­tör fut­bo­lun­dan ye­ti­şen ve Ulu­ka­vaks­por, Os­man­cıks­por ve son ola­rak­ta Bur­ha­ni­yes­por ile BAL’da mü­ca­de­le eden Onur Öz­çift­çi Os­man­cık’a ye­ni­den dön­mek­ten mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di ve bu yıl oluş­tu­ru­lan kad­ro ile Os­man­cık Be­le­di­yes­por’u he­de­fe ulaş­tı­ra­cak­la­rı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Öz­çift­ci ken­di­si­ne gü­ve­nen baş­kan ve yö­ne­tim ku­ru­lu ile tek­nik he­ye­te te­şek­kür et­ti.
Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un kad­ro­su­na kat­tı­ğı di­ğer isim ise sa­vun­ma­da gö­rev ya­pı­yor. Sağ bek ve sto­per ola­rak­da for­ma gi­yen Em­re Bi­çer Ço­rum Genç­ler­bir­li­ği ta­kı­mın­da ye­tiş­ti ve de­ği­şik ta­kım­lar­da for­ma giy­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon Bur­ha­ni­yes­por ile şam­pi­yon ola­rak BAL’a yük­sel­me­yi ba­şar­mış­tı. Em­re Bi­çer’de he­def­li bir ta­kı­ma gel­di­ği için mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek he­de­fe ulaş­mak için el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.
İm­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Os­man­cık Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ka­dir Es­ki­adam ise iki tec­rü­be­li ve ye­te­nek­li is­mi da­ha kad­ro­la­rı­na kat­tık­la­rı için son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Es­ki­adam trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nın tek­nik he­ye­tin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek tüm oyun­cu­la­ra sa­kat­lık­sız sağ­lık­lı ve ba­şa­rı­lı se­zon ge­çir­me­le­ri­ni di­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER