‘Sahada istediğimiz istek ve coşkuyu yakalayamadık’

Başkan Fatih Özcan Gölcükspor maçından sonra aldıkları deprem niteliğinde kararların oyun ve skorla alakalı olmadığını söyledi. Başkan Özcan sezon başından buyana sahada istedikleri istek ve coşkuyu göremedikleri ve Fahrettin Hoca ile uyumu sağlayamadıklarını gördükleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Özcan, Mehmet Auralio’nun hem şehre hemde takıma hava getireceğine bilgi ve tecrübesi ile çok istedikleri şampiyonluğa ulaşacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

‘Sahada istediğimiz istek ve coşkuyu yakalayamadık’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio’nun dün dü­zen­le­nen im­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­kan Fa­tih Öz­can, iyi bir kad­ro­yu sa­hip ol­ma­la­rı­na kar­şın is­te­dik­le­ri is­tek coş­ku­yu bir tür­lü ya­ka­la­ya­ma­dık­la­rı­nı bu yüz­den böy­le bir de­ği­şi­me ka­rar ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.

İm­za tö­re­ni­ne 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si En­gin Erol ka­tıl­drı
Se­zo­na he­def­li baş­la­dık­la­rı­nı an­cak ilk dört haf­ta­da al­dık­la­rı so­nuç­lar­dan da­ha çok or­ta­ya ko­nu­lan per­for­man­sın ken­di­le­ri­ni mut­lu et­me­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Öz­can ‘Bu te­sis, bu stad ve hep­sin­den önem­li­si bu şe­hir bu li­ge ya­kış­mı­yor. Ço­rum biz­den ba­şa­rı bek­li­yor.

Göl­cüks­por ma­çın­dan son­ra yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­lar­la yap­tı­ğı­mız de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da böy­le bir ra­di­kal ka­rar al­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne ka­rar ver­dik. Bu ka­ra­rın ke­sin­lik­le alı­nan skor­la ala­ka­sı yok­tu. Fah­ret­tin ho­cam ger­çek­ten  iyi bir in­san ve iyi bir tek­nik adam. An­cak bir tür­lü is­te­di­ği­miz uyu­mu ya­ka­la­ya­ma­dık. Sa­ha için­de coş­ku ve is­te­ği gö­re­me­di­ği­miz için böy­le bir ka­rar al­mak zo­run­da kal­dık.

Bu ka­ra­rın ar­dın­dan ye­ni tek­nik adam için ka­mu­oyun­da her se­fe­rin­de is­mi ge­çen­ler ye­ri­ne Ço­rum’a ta­kı­ma bir ha­va ge­ti­re­cek ve viz­yon sa­hi­bi bir isim ol­ma­sı­nı is­te­dik. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma so­nu­cun­da da Meh­met Au­re­lio’da ka­rar kıl­dık. Ken­di­si İs­pan­ya’da bir pro­je ta­kı­mın­da gö­rev ya­pı­yor­du. Ken­di­si ile An­ka­ra’da uzun sü­ren bir gö­rüş­me yap­tık ve ken­di­si­ne he­def­le­ri­mi­zi an­lat­tık. Oda sa­ol­sun bi­ze inan­dı ve tek­li­fi­mi­zi ka­bul et­ti.

Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne­le­ri ara­sı­na gir­miş mil­li ta­kı­mın ilk ya­ban­cı kö­ken­li oyun­cu­su ol­muş bir ekol olan Meh­met Au­re­lio’nun ge­rek is­mi ge­rek bil­gi bi­ri­ki­mi ve ge­rek­se tec­rü­be­si ile bi­zi is­te­di­ği­miz he­de­fe ulaş­tı­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ben ken­di­si­ne ‘Bi­zim Me­met’ di­yo­rum. An­laş­ma­nın iki ta­ra­fa­da ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum’ de­di.

Baş­kan Öz­can bir so­ru üze­ri­ne söz­leş­me­nin se­zon so­nu­na ka­dar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gö­rüş­me­de Meh­met Au­ra­lio’nun ‘Baş­ka­nım za­ten şam­pi­yon ola­maz­sak sen be­ni ko­var­sın o yüz­den söz­leş­me­yi se­zon so­nu­na ka­dar ya­pa­lım’ de­di­ği­ni söy­le­di.

Baş­kan Öz­can ba­şa­rı­da kıs­ta­sın şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nu se­zon so­nun­da bu ta­kım 2. li­ge çı­ka­ma­dı­ğı tak­dir­de baş­ka hiç bir so­nu­cun ba­şa­rı ola­rak ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek bu du­rum­da da ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Çorum Belediyespor’da yeni teknik patron Mehmet Aurelio


Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni Tek­nik Pat­ron Meh­met Au­ra­lio im­za tö­re­nin­de yap­tı­ğı kı­sa ko­nuş­ma­da ise ba­şa­rı­lı ol­mak için bu­ra­ya gel­di­ği­ni söy­le­di.
Ço­rum’un ken­di­si için tek­nik adam ola­rak ilk gö­rev ye­ri ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Au­ra­lio ku­lü­bün he­def­le­ri­ni bil­di­ği­ni ve bu he­de­fe ulaş­mak için­de el­le­rin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve ça­lış­ma­yı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘İn­şal­lah se­zon so­nun­da mut­lu so­na ula­şı­rız’ de­di.


Ço­rum Be­le­di­yes­por’da ye­ni Tek­nik Di­rek­tör Mar­co Au­re­lio 15 Ara­lık 1977 Rio do­ğum­lu. Fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ne 1994 yı­lın­da Fla­men­go’da baş­la­yan Au­re­lio kı­sa bir sü­re Ola­ria ta­kı­mın­da for­ma giy­dik­ten son­ra 2001 yı­lın­da Trab­zons­por’a trans­fer ola­rak Tür­ki­ye mü­ce­ra­sı­nı baş­la­dı. İki yıl bor­do ma­vi­li ta­kım­da for­ma giy­dik­ten son­ra Fe­ner­bah­çe’ye trans­fer olan ve beş se­zon sa­rı la­ci­vert­li ta­kım­da for­ma gi­yen Au­re­lio ar­dın­dan da iki se­zon si­yah be­yaz­lı ku­lüp­te Be­şik­taş’ın ba­şa­rı­sı için ter dök­dü.


Si­yah be­yaz­lı ku­lüp­ten ay­rıl­dık­tan son­ra es­ki ku­lü­be Ola­ria ta­kı­mı­na dö­nen Meh­met Au­ra­lio Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çe­rek Türk mil­li ta­kı­mı­nın for­ma­sı­nı gi­yen ilk ya­ban­cı is­mi ol­du. Fut­bo­lu bı­rak­tık­tan son­ra 2013 yı­lın­da Kay­se­ri Er­ci­yess­por’da yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak gö­rev ya­pan Au­re­lio ar­dın­dan Bi­le­ciks­por, Ka­sım­pa­şa ve Göz­te­pe ta­kım­la­rın­da an­tre­nör ola­rak gö­rev yap­tık­tan son­ra son ola­rak­ta ön­ce­ki se­zon Sa­kar­yas­por’da Tun­cay Şan­lı’nın yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev yap­tı. Meh­met Au­ra­lio ye­ni se­zon için­de İs­pan­ya 2. lig ta­kı­mın­da gö­re­ve baş­la­dı ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın tek­li­fi üze­ri­ne ye­ni­den Tür­ki­ye’ye dön­dü.

Futbol Işık’a bağlandı
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Fut­bol Şu­be­si di­rek ola­rak Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık’a bağ­lan­dı.
Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu oy­na­nan Göl­cüks­por ma­çı­nın ar­dın­dan Yö­ne­tim ta­ra­fın­dan Tek­nik He­yet ile bir­lik­te Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı’nın da gö­re­vi­ne son ve­ril­miş­ti. Bu ka­ra­rın ar­dın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da Fut­bol Şu­be’nin di­rek ola­rak Baş­kan Fa­tih Öz­can’a bağ­lan­dı­ğı be­lir­til­miş­ti.
Baş­kan Fa­tih Öz­can dün dü­zen­le­nen im­za tö­re­nin­de ko­nu­ya açık­lık ge­tir­di. İlk açık­la­ma­da Fut­bol Şu­be’nin ken­di­ne bağ­lan­dı­ğı­nın be­lir­til­di­ği­ni an­cak bu­nun kriz­de li­de­ri öne çı­kar­mak için ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Öz­can, fut­bo­lun se­zon ba­şın­dan bu­ya­na bu gö­re­vi yü­rü­ten Ha­mit Işık’ın bu­gün­den iti­ba­ren­de tek so­rum­lu ola­rak gö­rev ya­pa­ca­ğı­nı ve Ge­nel Kap­tan­lık ko­nu­mu­nun kal­dı­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 10:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
Malazgirt destanı
Malazgirt destanı - 4 yıl Önce

Doğru karar teşekkürler başkan cenabı Allah kimine verir şükür beklermiş kimine vermez sabır beklermiş

Sadettin çorlu
Sadettin çorlu - 4 yıl Önce

Yanlış tercih biz topçu aerolleyi almıyoruz Kİ teknik adam alıyoruz başarı YÖK çalıştığı takım YÖK YÖK YÖK hava için alınmış

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Mehmet aurello iyi topçu olabilir ama adamın çalıştığı bir takım YÖK ki biz hoca bekliyorduk Başkan bey bize topculuğunu anlatıyor hocalık kısmını anlatamıyor çünkü YÖK yanlış tercih 7/8 maç sonra görürüz

Eski bir yönetici
Eski bir yönetici - 4 yıl Önce

Senin de hiç bilgin YÖK be başkan amatör kümede yöneticilik yapmışın onu biliyoruz ama burası profesyonel lig çok acemice işler yapıyosun hep saha düşü gereksiz shov yapıyosun 3-4 Amigo ve iş bilmez yanındaki yöneticilere uyuyorsun gibi oysa sen SAHA İÇİ BAŞARI NASIL GELİR onun peşinde olmalısın verdiğin bir söz var 3 yılda süper lig diye hadi bakalım bekliyoruz ama biraz ağırbaşlı olmalısın ŞOV işlerini bırakmalısın eski bir yönetici olarak tavsiyem

Malazgirt desdanı
Malazgirt desdanı - 4 yıl Önce

İyi yönetenlerin akıl verenlerin takımı amatörde bildiğin gibi yürü başkan fatih kardeşim

SIRADAKİ HABER