Şahiner’den Ekmekçioğlu’na formalı destek teşekkürü

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kulübe destek veren Ekmekçioğlu firması sahipleri Özcan ve Rüstem Ekmekçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu ve forma hediye etti.

Şahiner’den Ekmekçioğlu’na formalı destek teşekkürü

HALİL ÖZTÜRK
Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hin, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’a kat­kı­da bu­lu­nan Ek­mek­çi­oğ­lu fir­ma­sı­na te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Be­ra­be­rin­de Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ile bir­lik­te Ek­mek­çi­oğ­lu fi­ma­sın­da Öz­can ve Rüs­tem Ek­mek­çi kar­deş­le­ri zi­ya­ret et­ti­ler.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner bu se­zon er­kek­ler vo­ley­bol 1. li­gin­de ve Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de Ço­rum’u tem­sil ede­cek­le­ri­ni bu zor­lu gö­re­vi la­yı­kı ile ye­ri­ne ge­tir­mek için so­rum­lu­luk­la­rı­nın çok bü­yük ol­du­ğu­nu bil­dik­le­ri­ni söy­le­di.


Bu zor­lu gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek için  Ço­rum­lu­la­rın kat­kı ve des­te­ği­ne ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı be­lir­ten Şa­hi­ner bu nok­ta­da ken­di­le­ri­ne kat­kı ve­ren Ek­mek­çi­oğ­lu fir­ma­sı sa­hip­le­ri Öz­can ve Rüs­tem Ek­mek­çi’ye çok te­şek­kür et­ti.
Uzun yıl­lar­da Ço­rums­por’da Baş­kan­lık ve yö­ne­ti­ci­lik ya­pan spor sev­da­lı­sı Öz­can Ek­mek­çi ise zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­tir­di. Ek­mek­çi, Ço­rum­lu ola­rak ili­mi­zi tem­sil eden tüm ta­kım­la­ra im­kan­la­rı öl­çü­sün­de des­tek ol­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’un da hem vo­ley­bol hem­de fut­bol­da şeh­ri­mi­zi tem­sil ede­cek ol­ma­sın­dan do­la­yı ken­di­le­ri­ne ba­şa­rı­lar di­le­di.
Zi­ya­ret so­nun­da 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER