Seyhan perşembe günü imzalıyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon için an­laş­tı­ğı Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Sey­han res­mi im­za­yı per­şem­be gü­nü ata­cak.

Seyhan perşembe günü imzalıyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ye­ni se­zon için an­laş­tı­ğı Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Sey­han res­mi im­za­yı per­şem­be gü­nü ata­cak.

Ha­len An­tal­ya’da UE­FA Pro­li­sans kur­sun­da bu­lu­nan Fah­ret­tin Sey­han bu­gün ak­şam iti­ba­ri ile kur­su ta­mam­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Sey­han, ge­rek dört etap yurt içi bir etap­da yurt dı­şın­da ol­mak üze­re uzun sü­ren bir eği­ti­min ar­dın­dan bel­ge­yi al­ma­ya hak ka­zan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Ol­duk­ça ve­rim­li ge­çen bir kurs ol­du­ğu­nu be­lir­ten Fah­ret­tin Sey­han ‘İs­tan­bul’a ge­çe­ce­ğim ve bü­yük ih­ti­mal­le per­şem­be gü­nü Ço­rum’a ge­le­rek im­za­yı atıp ar­dın­dan ça­lış­ma­la­ra hız ve­re­ce­ğiz.

Trans­fer Ko­mi­te­si gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor ve ina­nı­yo­rum­ki en kı­sa sü­re­de is­te­di­ği­miz isim­lar­la an­laş­ma sağ­la­ya­cak­tır. Baş­ka­nı­mız Fa­tih Öz­can’ın söy­le­di­ği gi­bi üç yıl­lık bir plan e prog­ram ya­pı­yo­ruz. Bu he­def doğ­rul­tu­sun­da da iyi bir kad­ro oluş­tur­mak is­ti­yo­ruz. Ta­nı­dı­ğım ve bil­di­ğim bir şe­hir­de doğ­ru iş­ler yap­mak is­ti­yo­rum ve bu­nun için­de ça­lış­ma­la­rı­mız iki kol­dan yo­ğun şe­kil­de de­vam edi­yor’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 13:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
hamener
hamener - 4 yıl Önce

Son beş takımda 5-10 maçı ancak tamamlayan daha önce gelip 8 maç sonunda giden birisiyle mi 3 yıllık plan yaptınız. Yine olmayacak bu yönetimden de bi şey çıkmayacak anlaşıldı. Taraftar artık bu yönetime güvenmiyor hocayla ilgili yorumları faceden çorum belediye ve ilgili sayfalardan bi okuyun bakalım kim doğruyu biliyor. Yönetim mi taraftar mı. Yazık ettiniz çoruma ve taraftarına...

sezer
sezer - 4 yıl Önce

Yazıklar olsun.Gitti 1 sezon daha.Böyle yapacaksanız derhal bırakın yönetim.Tarsusun hocası Özcan Kızıltan var.Onu niye almassınız.Böyle vasat hocaları getirmeyin çoruma artık yeter.

Veli
Veli - 4 yıl Önce

Ne yönetimi arkadaşlar asrın beldiyaspor başarısız başkanı ZEKİ GÜL bunları atadı geldiler ihaleciler çok aralarında duyduğumuz bu

SIRADAKİ HABER