Seyhan’ı 3-1 yendik Saint Joseph ile 1. Lig maçı bugün

Sun­gur­lu ikin­ci ma­çın­da Sey­han Be­le­di­yes­poru 3-1 ye­ne­rek 1. lig umut­la­rı­nı bu­gün oy­na­ya­ca­ğı Sa­int Jo­seph ma­çı­na ta­şı­dı.

Seyhan’ı 3-1 yendik Saint Joseph ile 1. Lig maçı bugün

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Er­kek­ler vo­ley­bol 2. lig fi­nal gru­bun­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ikin­ci ma­çın­da Sey­han Be­le­di­yes­por’u 3-1 ye­ne­rek 1. lig umut­la­rı­nı bu­gün oy­na­ya­ca­ğı Sa­int Jo­seph ma­çı­na ta­şı­ma­yı ba­şar­dı.
Adı­ya­man Ye­ni Ma­hal­le Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nan 2. lig fi­nal gru­bu maç­la­rın­da Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk ma­çın­da ay­nı grup­ta mü­ca­de­le et­ti­ği ve iki maç­ta­da yen­di­ği Sor­gun Be­le­di­yes­por’a 3-0 ye­ni­le­rek kö­tü bir baş­lan­gıç yap­tı.
İlk ma­çın­da Sa­int Jo­seph’a ye­ni­le­rek baş­la­yan Sey­han Be­le­di­yes­por ile dün ka­der ma­çı­na çık­tı. Kay­be­de­nin 1. lig umu­du­nu bi­ti­re­ce­ği maç iyi baş­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ra­ki­bi önün­de ilk set­te sa­vun­ma di­ren­ci­ni yük­sek tu­ta­rak ra­ki­bi­ne ko­lay sa­yı ver­me­di ve bu se­ti 25-20 ala­rak 1-0 öne geç­ti.
İkin­ci set­te ise iki ta­kım­da hü­cum­da da­ha üret­ken olur­ken far­kın açıl­ma­sı­na izin ver­me­di­ler. Bu mü­ca­de­le so­nun­da uzat­ma­ya gi­den set­te Sey­han Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­da ha­ta yap­ma­yın­ca se­ti 27-25 ala­rak sko­ru 1-1 yap­tı.
Üçün­cü set­te ise yi­ne denk kuv­vet­le­rin mü­ca­de­le­si­ne sah­ne ol­du ve fi­nal bö­lü­mün­de ra­ki­bi­nin öne geç­me­si­ne izin ver­me­yen tem­sil­ci­miz se­ti 25-22 ala­rak ye­ni­den 2-1 üs­tün­lü­ğü ya­ka­la­dı.
Dör­dün­cü set­te mü­ca­de­le ay­nı tem­po­da de­vam et­ti. 20-19’dan baş­la­ya­rak iki ta­kım bi­rer sa­yı ala­rak 23-23’e ka­dar gel­di­ler. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu bö­lüm­de üst üs­te iki kez ra­ki­bi­ni ha­ta­ya zor­la­ma­yı ba­şar­dı ve se­ti 25-23 ma­çı­da 3-1 ka­za­na­rak ikin­ci ma­çın­da üç pua­nın sa­hi­bi ol­du.
Grup­ta dün oy­na­nan ikin­ci maç­ta ise Sor­gun Be­le­di­yes­por, Sa­int Jo­seph ta­kı­mı­nı 3-1 ye­ne­rek 1. li­ge yük­sel­me­yi ga­ran­ti­le­di.
Tem­sil­ci­miz bu­gün sa­at 13’de İz­mir Sa­int Jo­seph ta­kı­mı ile kar­şı­la­şa­cak. Bu ma­çı ka­za­nan ta­kım grup­tan ikin­ci ola­rak 1. li­ge yük­sel­me­ye hak ka­za­na­cak. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da tüm he­def bu­gün ka­za­nıp ge­çen yıl ka­çan 1. lig he­de­fi­ne bu yıl ulaş­mak.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 17:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER