Sungurlu EFE’lerinden güzel galibiyet

Voleybol Erkekler 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor sezonun evinde oynadığı ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek hem ilk üç puanını aldı hemde büyük moral buldu. İlk hafta Fındıklı’dan mağlubiyet ile dönen temsilcimiz grupta ilk haftanın lideri rakibi önünde özellikle ikinci sette çok zorlu bir mücadele verdi. Bu seti 28-26 kazanan Sungurlu Belediyespor üçüncü sette ise 17-22’den gelerek seti 25-22 kazanma başarısını gösterdi.

Sungurlu EFE’lerinden güzel galibiyet

MU­RAT KA­RA­SU
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 1. lig­de­ki ilk ma­çın­da sa­ha­sın­da ilk haf­ta­nın li­de­ri Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u 3-0 gi­bi net bir skor­la ye­ne­rek hem li­ge or­tak ol­du hem­de bü­yük mo­ral bul­du. İlk haf­ta Fın­dık­lıs­por dep­las­ma­nın­dan 3-0 mağ­lup dö­ne­rek ka­fa­lar­da so­ru işa­re­ti oluş­tu­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por er­kek vo­ley­bol ta­kı­mı 1. lig­de­ki ikin­ci haf­ta ma­çın­da evin­de Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u ko­nuk et­ti.


Er­kek­ler vo­ley­bol 1. li­gin­de evin­de ilk ma­ça çık­ma­sı­na kar­şın Sun­gur­lu­la­rın ma­ça il­gi­si çok dü­şük kal­dı. 500 ki­şi­lik tri­bün ka­pa­si­te­li spor sa­lo­nu­nun ya­rı­sı­nın bi­le dol­ma­dı­ğı maç­ta Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Te­mel Eği­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ğü İz­le­me ve De­ğer­len­dir­me Da­ire Baş­ka­nı hem­şeh­ri­miz Fa­tih Ba­şak, Sun­gur­lu Kaf­kas Der­ne­ği Baş­ka­nı Ah­met Öz­sa­ray ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­lar,
Ra­ki­bi önün­de ma­ça çok et­ki­li baş­la­yan ve hü­cum­da iyi or­ga­ni­ze olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu se­ti 25-16’lık skor­la ala­rak 1-0 öne geç­ti ve mo­ral­len­di. İkin­ci set ise ke­li­me­nin tam an­la­mı ile ne­fes kes­ti. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por sa­vun­ma­da iyi gö­rün­tü ve­rir­ken ko­nuk ta­kım bu set­te hü­cum­da da­ha et­ki­li ol­du ve fi­nal bö­lü­mü ne­fes kes­ti. Üç kez uzat­ma­ya gi­den se­ti 28-26 al­ma­yı ba­şa­ran tem­sil­ci­miz sko­ru 2-0 yap­tı.


Üçün­cü set­te ma­ça or­tak ol­mak is­te­yen Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por ilk sa­yı­dan iti­ba­ren öne geç­ti ve 21-17 ön­de son bö­lü­me gir­di.  Bu bö­lüm­de ise özel­lik­le sa­vun­ma­da ina­nıl­mız bir per­for­mans gös­te­ren ve ra­ki­bi ha­ta­ya zor­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ara­da­ki far­kı ka­pat­tı ve se­ti 25-22’lik skor­la ka­za­na­rak sa­lon­dan 3-0 ga­lip ay­rıl­dı ve ilk üç pu­an se­vin­ci­ni ken­di­le­ri­ni des­tek­le­me­ye ge­len az sa­yı­da ta­raf­ta­rı ile bir­lik­te ya­şa­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER