Sungurlu’nun spordaki gurur tablosu

Ço­rum spo­ru­na bü­yük ba­şa­rı­lar ka­zan­dı­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por haf­ta so­nu bu ba­şa­rı­la­rı ka­zan­dı­ran ta­kım­la­rın spor­cu­la­rı­nı onur­lan­dır­dı.

Sungurlu’nun spordaki gurur tablosu

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum spo­ru­na bü­yük ba­şa­rı­lar ka­zan­dı­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por haf­ta so­nu bu ba­şa­rı­la­rı ka­zan­dı­ran ta­kım­la­rın spor­cu­la­rı­nı onur­lan­dır­dı. 1. Ama­tör Kü­me fut­bol­da şam­pi­yon­lu­ğu ga­ran­ti­le­yen Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun son ma­çın­da İs­ki­lip­gü­cüs­por ile oy­na­dı­ğı maç ön­ce­si dü­zen­le­nen tö­ren­le vo­ley­bol ve fut­bol bran­şın­da se­zo­nu ku­pa ile ta­mam­la­yan spor­cu­la­rı­nı ödül­len­dir­di.
Tö­re­ne Sun­gur­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve ay­nı za­man­da ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan ile Sun­gur­lu Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ile da­vet­li­ler ka­tıl­dı­lar.

Sun­gur­lu il­çe sa­ha­sın­da dü­zen­le­nen tö­re­ne Vo­ley­bol er­kek­ler 2. li­gin­de şam­pi­yon ola­rak 1. li­ge yük­se­len ta­kım spor­cu­la­rı, vo­ley­bol genç kız­lar ve yıl­dız kız­lar­da üçün­cü, genç er­kek­ler ikin­ci yıl­dız er­kek­ler­de il üçün­cü­sü olan ta­kım spor­cu­la­rı ile 1. Ama­tör Kü­me fut­bol­da şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan ta­kım spor­cu ve tek­nik he­ye­ti ka­tıl­dı.

Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ta­ra­fın­dan tüm ka­te­go­ri­ler­de mü­ca­de­le ede­rek de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra bi­rer pla­ket ve ma­dal­ya­la­rı ve­ril­di. Tö­ren­de ay­rı­ca Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ta­ra­fın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’e bir pla­ket ve­ri­lir­ken branş­la­rın so­rum­lu­la­rı ve kat­kı­da bu­lu­nan­la­ra ise isim­le­ri ya­zı­lı bi­rer for­ma he­di­ye edil­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER