Taraftar olmak, büyük kulüp olmak

Bir ku­lüp düşünün Bölgesel Ama­tör Lige ka­dar dü­şen. Bu­na rağ­men tri­bün­le­ri dol­du­ra­rak ta­kım­la­rı­na sa­hip çı­kan bir ta­raf­tar gru­bu­na sa­hip.

Taraftar olmak, büyük kulüp olmak

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ko­ca­elis­por Türk fut­bo­lu­nun kök­lü ku­lüp­le­rin­den. Eko­no­mik sı­kın­tı­la­ra rağ­men ha­ya­tı­nı sür­dür­me­yi ba­şa­rı­yor. Bun­da en bü­yük et­ke­ni ise ara­ma­ya ge­rek yok yu­kar­da­ki fo­toğ­raf her şe­yi an­lat­ma­ya ye­ti­yor ben­ce.
Bir ku­lüp dü­şü­nün Sü­per Lig’de fut­bol oy­na­dık­tan son­ra Böl­ge­sel Ama­tör Lig’e ka­dar dü­şen. Bu­na rağ­men 15 bin ki­şi­lik tri­bün­le­ri dol­du­ra­rak ta­kım­la­rı­na sa­hip çı­kan bir ta­raf­tar gru­bu­na sa­hip. Bir ku­lüp dü­şü­nün­ki se­yir­ci­siz ce­za­sı al­dı­ğı bir maç­ta 20 bin bi­let ala­rak sa­de­ce ku­lüp­le­ri­ne kat­kı ve­ren ta­raf­ta­ra sa­hip. Böy­le bir ku­lüp ta­raf­ta­rı için  her tür­lü öv­gü do­lu söz­ler söy­le­ne­bi­lir.


An­cak pa­zar gü­nü oy­na­nan Ço­rum Be­le­di­yes­por ma­çın­da­ki bu gö­rün­tü hep­sin­den da­ha an­lam­lı. Yu­kar­da iki mi­nik ta­raf­tar ve yan­la­rın­da an­ne­si. Hep­si­nin üze­rin­de ku­lü­bün po­la­rı ve bo­yun­la­rın­da kaş­ko­lu. Bu yaş­tan ta­raf­tar­lık sev­gi­si­ni al­mış­lar.
Aşa­ğı­da­ki fo­toğ­ra­fa ba­kın. He­nüz 7-8 ya­şın­da­ki mi­nik­ler ba­ba­la­rı ve­ya ya­kın­la­rı ile maç­ta­lar ve ta­kım­la­rı­na des­tek ve­ri­yor­lar. Yi­ne dik­kat edin he­men hep­si­nin boy­nun­da Ko­ca­elis­por’un at­kı­sı var. Ya­ni bü­yük ku­lüp ol­mak öy­le ko­lay de­ğil. Ko­ca­elis­por grup­ta düş­me­me mü­ca­de­le­si ve­rir­ken­de bu ta­raf­tar­lar o tri­bün­le­ri böy­le dol­du­ru­yor­du. Sa­de­ce ta­kı­mın iyi gü­nün­de de­ğil kö­tü gü­nün­de de ta­kı­mı­nın­da ya­nın­da ol­mak. Ta­raf­tar­lık böy­le bir şey ol­sa ge­rek. 
Bil­mem an­la­ta­bil­din mi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2018, 17:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet Açık
Mehmet Açık - 5 yıl Önce

Kulübü kapatıp, yerine borçsuz bir kulübe ismimizi vererek bu çileleri çekmeye bilirdik. Ama biz tarihe sevdalıyız, isme sevdalıyız, armaya sevdalıyız. Kocaelispor tarihin derinliklerine gönülse de biz bu sevdanın yerine başkasını koyamayız...

Nail Çekiç
Nail Çekiç - 5 yıl Önce

Bu sevda bitmez, bırakın amatör ligi, körfez sokak maçı yapsa kaldırımda binlerce taraftarı olur. Edirne'den bir kişi " Yeşil" dese Kars'tan " Siyah" diye ses gelir

Melih demirel
Melih demirel - 5 yıl Önce

Bizim şehrimiz nankör bizim yöneticilerimiz nankör ama biz onlara inat hep takımımızın yanında olacaz

Kubilay demircan
Kubilay demircan - 5 yıl Önce

KALSADA son nefesim İLLEDE KÖRFEZ

Furkan Pınar
Furkan Pınar - 5 yıl Önce

Bir Kocaelisporlu olarak, kaleminize sağlık üstadım çok güzel bir anlatım.

Altan oder
Altan oder - 5 yıl Önce

Gorusunuz ve taktiriniz gurur
verdi tsk. ederiz bu taraftar
bir gunluk taraftar degil
sevdasi aski vefasi asla son
bulmaz ve bulmayacaktir
size kocaelispor taraftari
olarak yazinizdan dolayi
sonsuz minnet duydum
sagolun size ve coruma
sevgi ve saygilarimizi sunarim

Hakan GÜLPINAR
Hakan GÜLPINAR - 5 yıl Önce

Bizim İçin hiç farketmez
Ne Sakarya Nede Bursa
Kocaelispor ile oynayan takımlar var adı duyulmayan onlar için bi gurur onur oldu buda Güzeeel

SIRADAKİ HABER