Terme’de Başaltının birincisi Ömer Faruk Kalender oldu

Ço­rum­lu peh­li­van­lar Kırk­pı­nar ha­zır­lık­la­rın­da Ter­me’den iki ma­dal­ya ile dön­dü­ler. Baş Al­tı ka­te­go­ri­sin­de Ömer Fa­ruk Ka­len­der bi­rin­ci Hak­kı Cey­lan ise üçün­cü ol­du.

Terme’de Başaltının birincisi Ömer Faruk Kalender oldu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum­lu peh­li­van­lar Kırk­pı­nar ha­zır­lık­la­rın­da Ter­me’den iki ma­dal­ya ile dön­dü­ler. Baş Al­tı ka­te­go­ri­sin­de Ömer Fa­ruk Ka­len­der bi­rin­ci Hak­kı Cey­lan ise üçün­cü ol­du.

Sam­sun Ter­me Sa­kar­lı Hı­dı­rel­lez Gü­reş­le­ri pa­zar gü­nü ya­pıl­dı. Tür­ki­ye’nin bir çok ilin­den peh­li­van­la­rın mü­ca­de­le et­ti­ği gü­reş­ler­de ba­şal­tın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por adı­na gü­re­şen Ömer Fa­ruk Ka­len­der fi­nal­de An­tal­ya’dan Ha­san Gü­rel­ler’i ye­ne­rek bi­rin­ci­lik ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du. Ay­nı boy­da gü­re­şen Ço­rum Genç­liks­por an­tre­nö­rü Hak­kı Cey­lan ise üçün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du­lar. Ta­ri­hi Kırk­pı­nar gü­reş­le­ri­ne ha­zır­la­nan Ço­rum­lu peh­li­van­lar Ra­ma­zan ön­ce­si son gü­reş­le­rin­de­ki per­for­mans­la­rı ile mo­ral bul­du­lar. Ka­len­der ve Cey­lan Ra­ma­zan’da mü­sa­ba­ka yap­ma­ya­cak­la­rı­nı an­cak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­cek­le­ri­ni he­def­le­ri­nin Kırk­pı­nar’da Ço­rum’u en iyi şe­kil­de tem­sil et­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER