Türkiye Şampiyonası’na Sungurlu damgası

15-16 Yaş Okul­lar Gre­ko­ro­men Tür­ki­ye Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu spor­cu­lar iki al­tın, bir gü­müş ve bir­de bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar.

Türkiye Şampiyonası’na Sungurlu damgası

HA­LİL ÖZ­TÜRK
15-16 Yaş Okul­lar Gre­ko­ro­men Tür­ki­ye Gü­reş Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum­lu spor­cu­lar iki al­tın, bir gü­müş ve bir­de bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar.
5-6 Ni­san ta­rih­le­rin­de Ri­ze’de ya­pı­lan Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı’nda an­tre­nör­le­ri Çe­le­bi Ba­yır yö­ne­ti­min­de gi­den ve ta­ma­mı­nı Sun­gur­lu’lu gü­reş­çi­le­rin oluş­tur­du­ğu gre­ko­ro­men ta­kı­mın­da Sun­gur­lu En­düs­tri Mes­lek Li­se­si’nden 54 ki­lo­da Mert İl­bars ve 69 ki­lo­da Sa­met Yal­dı­ran tüm maç­la­rı­nı tek­nik üs­tün­lük ile ka­za­na­rak şam­pi­yon olup al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du­lar.
100 ki­lo­da Sun­gur­lu Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Bu­rak Ça­vuş­cu­lu fi­na­le ka­dar yük­sel­di ve fi­nal­de ra­ki­bi­ne ye­ni­le­rek ikin­ci ol­du ve gü­müş ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du. 69 ki­lo­da Sun­gur­lu Hay­dar Öz­taş Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­si Tan­sel Can Ör­tü­cü ise ya­rı fi­nal ma­çı­nı kay­bet­ti ve re­pe­saj ma­çı­nı ka­za­na­rak üçün­cü ol­du ve bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.
Şam­pi­yo­na­yı iki al­tın bir gü­müş ve bir­de bronz ma­dal­ya ile ta­mam­la­yan ta­kı­mın ba­şa­rı­lı an­tre­nö­rü Çe­le­bi Ba­yır, ken­di­si­ne bu gu­ru­ru ya­şa­tan spor­cu­la­rı­nı kut­la­dı ve ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­di. Ba­yır bu spor­cu­lar­dan iki­si­nin yıl­dız­lar mil­li ta­kı­mı­na gi­de­ce­ği­ni ve Mert İl­bars’ın Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda mil­li ma­yo­yu gi­ye­ce­ği­ni Tan­sel Can Ör­tü­cü’nün ise ya­pı­la­cak seç­me­ler so­nun­da mil­li ma­yo­yu gi­yip giy­me­ye­ce­ği­nin bel­li ola­ca­ğı­nı söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER