Veteranlar finalde

An­tal­ya’da de­vam eden Ve­te­ran­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda Ço­rum Ve­te­ran­lar ya­rı fi­nal ma­çın­da Üs­kü­dar Mas­ter­lar önün­de Ömer Özer’in gol şov yap­tı­ğı kar­şı­laş­ma­yı 4-1 ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di. Tem­sil­ci­miz bu­gün sa­at 10.30’da Bar­tın ile Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nı al­mak için mü­ca­de­le ede­cek.

Veteranlar finalde

HA­RUN AK­KA­YA

An­tal­ya’da de­vam eden Tür­ki­ye Mas­ter­lar ve Ve­te­ran­lar Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Ve­te­ran­lar Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı ya­rı fi­nal ma­çın­da Üs­kü­dar Mas­ter­lar kar­şı­sın­da Ömer Özer’in dört gol­le yıl­dız­laş­tı­ğı kar­şı­laş­ma­yı 4-1 ka­za­na­rak fi­na­le yük­sel­di,
Grup maç­la­rı­nın ar­dın­dan yo­lu­na Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı ile de­vam eden Ço­rum Ve­te­ran­lar ön­ce­ki gün çey­rek fi­nal ma­çın­da Pa­zar Mas­ter­lar önün­de 5-2 ga­lip ge­le­rek yük­sel­dik­le­ri ya­rı fi­nal ma­çın­da dün Üs­kü­dar Mas­ter­lar ile kar­şı­laş­tı.

Ra­ki­bi önün­de ma­ça hız­lı baş­la­yan Ço­rum Ve­te­ran­lar 13. da­ki­ka­da Ömer Özer’in go­lü ile öne geç­ti ve gol­den son­ra­da kon­tro­lü elin­de bu­lun­dur­du. 23. da­ki­ka­da Ömer ile far­kı iki­ye çı­ka­ran Ço­rum Ve­te­ran­lar dev­re­yi 2-0 ön­de ta­mam­la­dı.

İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Ömer yi­ne sah­ne­ye çık­tı ve ta­kı­mı­nın ken­di­si­nin üçün­cü go­lü­nü ata­rak sko­ru 3-0’a ta­şı­dı. Son­ra­ki bö­lüm­de yük­le­nen Üs­kü­dar Za­fer’in go­lü ile umut­lan­dı. An­cak son bö­lüm­de ra­ki­bi­nin tüm hat­la­rı ile gol için yük­len­di­ği bö­lüm­de Ömer son da­ki­ka­da hem ken­di­si­nin dör­dün­cü go­lü­nü at­tı hem­de ma­çın sko­ru­nu be­lir­le­di: 4-0 Bu ga­li­bi­yet ile fi­na­le yük­se­len Ço­rum ve­te­ran­lar Ma­ni­sa’yı 4-0 ye­ne­rek fi­na­le yük­se­len Bar­tın ile ku­pa­yı al­mak için kar­şı­la­şa­cak. Sa­at 10.30’da baş­la­ya­cak maç Emir­han Spor Komp­lek­si’nde oy­na­na­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER