Veteranlar yarı finalde

An­tal­ya’da de­vam eden Ve­te­ran­lar Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le eden Ço­rum Ve­te­ran­lar çey­rek fi­nal ma­çın­da Pa­zar Mas­ter­lar ta­kı­mı­nı ikin­ci ya­rı­da­ki et­ki­li oyu­nu 6-2 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Tem­sil­ci­miz bu­gün ya­rı fi­nal ma­çı­nı ka­zan­ma­sı ha­lin­de ya­rın ku­pa fi­na­lin­de mü­ca­de­le ede­cek.

Veteranlar yarı finalde

HARUN AKKAYA

An­tal­ya’da de­vam eden Tür­ki­ye Mas­ter­lar ve Ve­te­ran­lar Şam­pi­yo­na­sı’nda Ço­rum Ve­te­ran­lar Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı ilk ma­çın­da Pa­zar Mas­ter­lar’ı 6-2 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­di.
Grup­ta iki ma­çı­nı­da kay­be­de­rek Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda yo­lu­na de­vam eden Ço­rum Ve­te­ran­lar çey­rek fi­nal­de Pa­zar Mas­ter­lar ile kar­şı­laş­tı.

Ma­ça hız­lı baş­la­yan tem­sil­ci­miz 6. da­ki­ka­da Ömer’in go­lü ile öne geç­ti. Pa­zar Mas­ter­lar ise 13. da­ki­ka­da Er­dinç ile be­ba­rer­li­ği sağ­la­dı. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da El­van’ın go­lü ile Ço­rum Ve­te­ran­lar ra­ki­bi önün­de 2-1 öne geç­ti.
İkin­ci ya­rı­ya ise Pa­zar gol­le baş­la­dı ve 37. da­ki­ka­da Er­kin sko­ru 2-2 yap­tı.

Son­ra­ki bö­lüm­de oyun­da kon­tro­lü ta­ma­men eli­ne ge­çi­ren Ço­rum Ve­te­ran­lar son 15 da­ki­ka­lık bö­lüm­de Er­sel, Mus­ta­fa, Ali ve Ömer’in gol­le­ri ile far­kı aç­tı ve ra­ki­bi­ni 6-2 ye­ne­rek ya­rı fi­na­le yük­sel­me­yi ba­şar­dı.

Fe­de­ras­yon Ku­pa­sı’nda dün oy­na­nan maç­lar so­nun­da Ço­rum ile bir­lik­te Bar­tın, Ma­ni­sa ve Üs­kü­dar Ve­te­ran­lar ta­kım­la­rı ya­rı fi­na­le yük­sel­di. Ya­rı fi­nal ku­ra­la­rı dün ge­ce çe­kil­di. Bu­gün oy­na­na­cak ya­rı fi­nal maç­la­rı­nı ka­za­nan ta­kım­lar ya­rın ku­pa­nın sa­hi­bi ol­mak kay­be­den­ler ise üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çı oy­na­ya­cak­lar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER