Yalçın ve Hoşgör Ulusal Hakem Semineri’nde

Ayla Yalçın ve Alparslan Hoşgör Ulusal Hakem Semineri’ne katılacaklar.

Yalçın ve Hoşgör Ulusal Hakem Semineri’nde

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ma­sa Te­ni­si Klas­man ha­kem­le­ri Ay­la Yal­çın ve Al­pars­lan Hoş­gör Ulu­sal ha­kem se­mi­ne­ri ve sı­na­vı­na ka­tı­la­cak­lar.
Ma­sa Te­ni­si Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan 28 Ekim pa­zar gü­nü An­ka­ra’da ya­pı­la­cak olan Ulu­sal Ha­kem Se­mi­ne­ri pa­zar gü­nü sa­at 12’de 19 Ma­yıs Spor Komp­lek­si içi Zi­ya Ozan Yüz­me Ha­vu­zu Al­tın­da bu­lu­nan Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda baş­la­ya­cak.
Ço­rum Klas­man Ha­kem­le­ri Ay­la Yal­çın ve Al­pars­lan Hoş­gör’ün ka­tı­la­ca­ğı se­mi­ne­rin ar­dın­dan sa­at 18-19 ara­sın­da ise ya­zı­lı sı­nav ya­pı­la­cak. Ya­zı­lı sı­nav so­nun­da ba­şa­rı­lı olan klas­man ha­kem­le­ri Ulu­sal ha­kem ol­ma­ya hak ka­za­na­cak­lar.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 09:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER