Yeni lider Palandöken

Vo­ley­bol Er­kek­ler 1. lig B gru­bun­da ye­ni li­der Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por ol­du. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por üçün­cü ma­çın­da ikin­ci mağ­lu­bi­ye­ti­ni Gü­müş­ha­ne’de ala­rak do­ku­zun­cu sı­ra­ya ge­ri­le­di.

Yeni lider Palandöken

YÜKSEL BASAR
Er­kek­ler Vo­ley­bol 1. lig B gru­bun­da üçün­cü haf­ta maç­la­rı so­nun­da te­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por 11. sı­ra­ya ge­ri­le­di. Lig­de ye­ni li­der Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por ol­du.
Haf­ta içi oy­na­nan maç­lar­da tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por, ilk iki ma­çı­nı kay­be­den Gü­müş­ha­ne To­rul kar­şı­sın­da bek­le­nen­den uzak bir oyun so­nun­da ra­ki­bi­ne 3-0 mağ­lup ola­rak üçün­cü ma­çın­da ikin­ci mağ­lu­bi­ye­ti­ni al­dı ve üç pu­an­da kal­dı.
Grup­ta Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por lig­de oy­na­dı­ğı üç ma­çı­nı­da ka­za­na­rak li­der­li­ğe yük­sel­di. Evin­de Ma­lat­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por’u 3-1 ye­nen Pa­lan­dö­ken ta­kı­mı zir­ve­nin ye­ni sa­hi­bi ol­du. Sor­gun Be­le­di­yes­por, Zi­ra­at Ban­ka­sı dep­las­ma­nın­dan 3-1’lik ga­li­bi­yet ile dö­ne­rek ikin­ci sı­ra­ya yük­sel­di.Bu­lan­cak Be­le­di­yes­por ise Pa­yas dep­las­ma­nın­dan 3-0 ga­lip dö­ne­rek ikin­ci üç pu­anı­nı al­dı ve üçün­cü sı­ra­ya ka­dar yük­sel­di. Ge­çen haf­ta Sun­gur­lu’da kay­be­den Ha­tay Bü­yük­şe­hir ise o haf­ta­nın li­de­ri Ha­li­li­ye Be­le­di­yes­por önün­de 3-1 ga­lip ge­le­rek ikin­ci ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı.

Lig­de ilk üç haf­ta so­nun­da gö­rü­nen ta­kım­la­rın güç den­ge­le­ri­nin bir­bi­ri­ne çok ya­kın ol­du­ğu ve her ta­kı­mın bir­bi­ri­ni ye­ne­bi­le­cek güç­te ol­du­ğu. Bu ta­kım sa­yı­sı­nın 9-10 ol­ma­sı ne­de­ni ile ge­rek play-off ge­rek­se lig­de kal­mak için her ma­çın çok zor­lu geç­me­si bek­le­ni­yor. Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dör­dün­cü haf­ta ma­çın­da cu­mar­te­si gü­nü evin­de gru­bun ye­ni li­de­ri Pa­lan­dö­ken Be­le­di­yes­por’u ko­nuk ede­cek. Sun­gur­lu Mah­mut Ata­lay Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak maç sa­at 13’de baş­la­ya­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER