FA­TİH BAT­TAR
1.etap ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Ço­rum Be­le­di­yes­por, 2 gün­lük iz­nin ar­dın­dan ya­rın 2.etap ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­cak.
İlk etap ha­zır­lık­la­rı­na 10 Tem­muz'da baş­la­yan ve 20 Tem­muz'da son­lan­dı­ran Ço­rum Be­le­di­yes­por, ilk etap ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da sa­de­ce bir ha­zır­lık kar­şı­laş­ma­sı yap­tı. 
19 Tem­muz Cu­mar­te­si gü­nü alt­ya­pı ile bir ha­zır­lık ma­çı ya­pan Ço­rum Be­le­di­yes­por, genç­le­rin şans bul­du­ğu maç­ta alt­ya­pı­yı 2-0 yen­me­yi ba­şar­dı.
İkin­ci etap ha­zır­lık­la­rı­na ise ya­rın baş­la­ya­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por, ikin­ci etap ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ha­zır­lık maç­la­rı oy­na­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di.