M.BU­RAK YAL­ÇIN

Ço­rum Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, 15 Ey­lül Dün­ya Çöp Top­la­ma Gü­nü ne­de­niy­le et­kin­lik dü­zen­le­di.

Et­kin­lik­te Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ret­men­le­ri, öğ­ren­ci­le­ri ve ve­li­le­ri Ço­rum Ba­ra­jı ve Ba­ha­bey Çam­lı­ğı et­ra­fın­da çöp top­la­dı­lar.

Top­lum far­kın­da­lı­ğı için uy­gu­la­nan et­kin­lik­te, çev­re te­miz­li­ği­ne önem ve­ril­me­si ve çev­re kir­li­li­ği ön­len­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Et­kin­lik­te Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji İl­köğ­re­tim Mü­dü­rü Tay­fun Şim­şek, Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Cenk Gül­naz ve öğ­ret­men­ler­de ha­zır bu­lun­du.