‘İnsanlara değil markalara güvenin’

Ya­taş Grup Böl­ge Yö­ne­ti­ci­si Mus­ta­fa K. Er­dem, gü­nü­müz­de in­san sağ­lı­ğı­na en çok et­ki eden fak­tör­ler­den bi­ri­nin uy­ku ol­du­ğu­nu söy­le­di.

‘İnsanlara değil  markalara güvenin’

Ya­taş Grup Böl­ge Yö­ne­ti­ci­si Mus­ta­fa K. Er­dem, gü­nü­müz­de in­san sağ­lı­ğı­na en çok et­ki eden fak­tör­ler­den bi­ri­nin uy­ku ol­du­ğu­nu söy­le­di.
“Ha­ya­tı­mı­zın uzun bir bö­lü­mü uy­ku­da ge­çi­yor. Üze­rin­de otur­du­ğu­muz ka­ne­pe­den faz­la ya­tak, yas­tık, yor­gan, nev­re­sim vb. bir çok ürün­le va­kit ge­çi­ri­yo­ruz.” di­yen Er­dem, kul­lan­dı­ğı­mız ürün­le­rin sağ­lık­lı ve gü­ve­ni­lir ol­ma­sı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­dı. 
Ya­taş Grup Böl­ge Yö­ne­ti­ci­si Mus­ta­fa K. Er­dem, ko­nuy­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: 
“Tü­ke­ti­ci çar­şı­ya çık­tı­ğı za­man önün­de bir çok se­çe­nek var. İs­te­di­ği özel­lik­ler­de, is­te­di­ği ka­li­te­de ve ta­bi ki is­te­di­ği fi­yat­ta uy­ku ürün­le­ri­ne ula­şa­bil­mek için araş­tır­ma­lar ya­pı­lı­yor. Bu­nun ne­ti­ce­sin­de in­san­lar bir ta­kım ürün­le­ri alıp on­lar­la ya­şam­la­rı­nın bü­yük bir bö­lü­mü­nü ge­çi­ri­yor­lar. Ya­taş mar­ka­sıy­la 42 yı­lı aş­kın sü­re­dir uy­ku ve uy­ku ürün­le­ri ala­nın­da çok cid­di ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­yız. Uy­ku­nun ne ka­dar önem­li ve de­ğer­li ol­du­ğu­nu, yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da in­san sağ­lı­ğı­nın en önem­li mi­henk ta­şı­nın uy­ku ol­du­ğu ka­nı­sı­na var­mak­ta­yız. Do­la­yı­sı ile uy­ku Ya­taş için çok önem­li bu se­bep ile mar­ka ola­rak ve Ço­rum Ya­taş ai­le­si ola­rak tü­ke­ti­ci sağ­lı­ğı­nı hi­çe sa­yan men­şei be­lir­siz uy­ku ürün­le­ri­ne sa­vaş aç­mış bu­lun­mak­ta­yız. Mer­di­ven al­tı üre­tim ya­pı­la­rak mar­ka­mı­zın fi­yat­la­rı­nın al­tın­da ürün sat­mak su­re­tiy­le tü­ke­ti­ci­nin ka­li­te al­gı­sı­nı hi­çe sa­yan bir çok üre­ti­ci fir­ma tes­pit edi­yo­ruz. Bu tip du­rum­lar­da in­san­lar sa­tı­cı nez­din­de kar­şı­lık­lı gü­ve­ni esas ala­rak alış­ve­riş yap­mak­ta­lar. Bu du­rum tü­ke­ti­ci­le­rin sağ­lık­sız ürün­ler­le bu­luş­ma­sı­na se­bep olu­yor. 
Ben Ya­taş mar­ka­sı­nın tem­sil­ci­si ola­rak di­yo­rum ki; in­san­la­ra de­ğil mar­ka­la­ra gü­ve­nin… 
Bu­nu söy­ler­ken sa­tın al­dı­ğı­nız ürü­nün ger­çek­ten bir mar­ka olup ol­ma­dı­ğı­nı, ma­zi­si­nin ne ol­du­ğu­nu, han­gi tek­no­lo­jik alt ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da ne­re­de ve han­gi stan­dart­lar­da sa­tıl­dı­ğı­nı araş­tı­rın. Ço­rum hal­kı ve Türk in­sa­nı en ka­li­te­li ürün­le­re eriş­me hak­kı­na sa­hip. Biz bu ko­nu­da yo­ğun ça­ba har­cı­yo­ruz. Tü­ke­ti­ci­nin doğ­ru ürün­le­ri sa­tın al­ma­sı için cid­di bir me­sai ve ça­ba har­cı­yo­ruz. Men­şei be­lir­siz ka­yıt­lı bir üre­ti­ci­si ol­ma­yan uy­ku ürün­le­ri­ni ken­di ça­ba­la­rı­mız­la tes­pit edi­yo­ruz ve bun­la­rı ge­rek­li ma­kam­lar­la pay­la­şı­yo­ruz. Bu ko­nu­da da çok has­sas dav­ra­nı­yo­ruz. Ya­taş Gru­bu ola­rak müş­te­ri­le­ri­mi­ze al­dık­la­rı ürü­nün ger­çek­ten uy­ku sağ­lı­ğı için fay­da­lı ol­du­ğu­na emin ol­ma­la­rı­nı ve bu­nu araş­tır­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz. Ya­taş Grup 42 yıl­lık tec­rü­be­siy­le ve son tek­no­lo­ji üre­tim te­sis­le­riy­le tü­ke­ti­ci­le­ri­ne dün­ya­nın en ka­li­te­li uy­ku de­ne­yi­mi­ni sun­ma sö­zü ve­ri­yor. Ko­nuy­la il­gi­li yüz­ler­ce pa­tent­li ve ge­rek yur­ti­çi ge­rek yurt­dı­şı üni­ver­si­te­ler­den bel­ge­len­miş onay­lan­mış bir çok ürü­nü tü­ke­ti­ci­le­re sun­mak için var gü­cü­müz­le ça­lış­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. 
Öm­rü­mü­zün yüz­de otu­zu­nu uyu­ya­rak ge­çir­di­ği­mi­zi dü­şü­nür­sek uy­ku ürün­le­ri­nin ne ka­dar önem­li ve has­sas ko­nu ol­du­ğu­nu da­ha iyi an­la­rız. Sa­bah kalk­tı­ğı­nız­da dört beş ke­re üst üs­te hap­şı­rı­yor­sa­nız, saç­la­rı­nız ka­şı­nı­yor­sa baş böl­ge­niz­de de­ri dö­kün­tü­le­ri olu­şu­yor­sa bu du­ru­mun so­rum­lu­su­nu uzak­ta ara­ma­yın. Bun­la­rın so­rum­lu­su kul­lan­dı­ğı­nız ya­ta­ğı­nız yor­ga­nı­nız, yas­tı­ğı­nız ya da nev­re­si­mi­niz ola­bi­lir. Sağ­lık­lı ve mut­lu uy­ku­lar di­li­yo­rum.”

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2018, 17:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER