‘İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü’

Türk Ta­rım Or­man Sen­di­ka­sı Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ne­ca­ti Gül, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ta­rih bo­yun­ca or­ta­ya koy­du­ğu kah­ra­man­lık­lar ve ka­zan­dı­ğı za­fer­ler, dil­den di­le ak­ta­rı­lan Türk Mil­le­ti­nin en bü­yük bay­ra­mı olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu mil­let­çe ya­şı­yo­ruz” de­di.

‘İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü’

Türk Ta­rım Or­man Sen­di­ka­sı Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Ne­ca­ti Gül, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ne­de­niy­le yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ta­rih bo­yun­ca or­ta­ya koy­du­ğu kah­ra­man­lık­lar ve ka­zan­dı­ğı za­fer­ler, dil­den di­le ak­ta­rı­lan Türk Mil­le­ti­nin en bü­yük bay­ra­mı olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu mil­let­çe ya­şı­yo­ruz” de­di.

Cum­hu­ri­yet’in, ge­tir­di­ği ye­ni­lik­ler ve atı­lım­lar ile Türk Mil­le­ti­ne ye­ni ufuk­lar aç­tı­ğı­nı, eko­no­mik, sos­yal ve si­ya­sal ya­şan­tı­ya bir di­na­mizm ge­ti­re­rek ta­ri­hin en bü­yük çağ­daş­laş­ma ham­le­si ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Gül, “Mil­let ola­rak ata­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız ta­ri­hi mi­ra­sın so­rum­lu­lu­ğu­nu his­se­den, bu­gü­nü kav­ra­yan ve ge­le­ce­ğe ışık tu­tan, il­me ir­fa­na sa­hip genç­ler ye­tiş­tir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Ül­ke­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne göl­ge dü­şür­me­ye ça­lı­şan, bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­mü­ze ve de­mok­ra­si­mi­ze za­rar ver­mek is­te­yen ka­ran­lık mih­rak­la­ra kar­şı da, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ka­zan­dır­dı­ğı de­ğer­le­re, ka­rar­lı emin adım­lar­la yü­rü­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Hiç şüp­he yok ki, is­tik­la­li­mi­zin ve is­tik­ba­li­mi­zin sem­bo­lü olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi ve ka­za­nım­la­rı­nı ko­ru­mak, el bir­li­ği ve gö­nül bir­li­ği ede­rek ec­da­dı­mı­zın mi­ra­sı­na sa­hip çık­mak, onu ge­le­cek ne­sil­le­re ak­tar­mak için mil­le­ti­mi­zin her bir fer­di dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ay­nı ruh ve ka­rar­lı­lı­ğa, ay­nı öz­ve­ri­ye sa­hip­tir” şek­lin­de kay­det­ti.
Gül, açık­la­ma­sı­nı şu ifa­de­ler­le ta­mam­la­dı: “Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 95. yı­lı­nı kut­lu­yor, baş­ta Bü­yük Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk ve si­lah ar­ka­daş­la­rı ol­mak üze­re, bu kut­sal top­rak­lar üze­rin­de biz­le­re ba­ğım­sız ya­şa­ma onu­ru ka­zan­dı­ran ve eş­siz fe­dakârlık­la­rı ile mil­le­ti­mi­zin gön­lün­de ölüm­süz­le­şen bü­tün şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met, şük­ran ve say­gıy­la anı­yo­rum.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER