Yıldırım Beyazıt’ta aşure programı

Yıl­dı­rım Be­ya­zıt İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu (İHO)’nda aşu­re prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Yıldırım Beyazıt’ta  aşure programı

RE­CEP ME­BET

Yıl­dı­rım Be­ya­zıt İmam Ha­tip Or­ta­oku­lu (İHO)’nda aşu­re prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Mu­har­rem Ayı ne­de­niy­le dü­zen­le­nen prog­ra­ma Okul Mü­dü­rü Ya­kup Du­ran, mü­dür yar­dım­cı­la­rı, öğ­ret­men­ler ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı.

Okul bah­çe­sin­de ger­çek­le­şen prog­ram Efe Tu­na­han Ahıs­ka­lı isim­li öğ­ren­ci­nin Ku­ran-ı Ke­rim ti­la­ve­tiy­le baş­la­dı.

‘Bir Ola­lım İri Ola­lım Di­ri Ola­lım’ slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen ve ge­le­nek­sel ha­le ge­len prog­ram­da ko­nu­şan Ya­kup Du­ran, aşu­re­nin İslâm üm­me­ti­nin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­di.

Mu­har­rem Ayı’nın an­lam ve öne­mi­ni ko­nu alan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Kes­kin­ler Te­ne­ke­ci­lik or­tak­la­rın­dan İd­ris Kes­kin’in kat­kı­la­rıy­la ha­zır­la­nan aşu­re­ler öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­le­re da­ğı­tıl­dı.
Bü­yük il­gi gö­ren program, ya­pı­lan du­ala­rın ar­dın­dan so­na er­di.

­

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 15:30
YORUM EKLE
YORUMLAR
Filane
Filane - 4 yıl Önce

Süper totonun yaptırdığı binadaki imam hatipteki aşure çok daha lezzetli olmuştur eminim.

Malazgirt desdanı
Malazgirt desdanı - 4 yıl Önce

Aydın da aşureyi vekiller dağıtıyor Çorum da aşçılar fark bu

SIRADAKİ HABER