Kay­ma­kam Al­kan’a Muğ­la’dan sür­priz zi­ya­ret

Muğ­la Va­li Yar­dım­cı­sı iken İs­ki­lip’e Kay­ma­kam ola­rak ata­nan Ba­ye­zit Bes­ta­mi Al­kan’ı Muğ­la’dan ge­len Ha­san Şim­şek zi­ya­ret et­ti.

Kay­ma­kam Al­kan’a Muğ­la’dan sür­priz zi­ya­ret

Muğ­la Va­li Yar­dım­cı­sı iken İs­ki­lip’e Kay­ma­kam ola­rak ata­nan Ba­ye­zit Bes­ta­mi Al­kan’ı Muğ­la’dan ge­len Ha­san Şim­şek zi­ya­ret et­ti.
 Ha­san Şim­şek zi­ya­re­tin­de; “Muğ­la’da Sa­yın Va­li yar­dım­cı­mı­zın kat­kı­la­rı ile Kül­tür Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı des­te­ği, Muğ­la Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü be­ra­ber­li­ğin­de Muğ­la’nın ge­le­nek­sel folk­lo­rik be­bek ça­lış­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ril­di.


 Ta­sa­rım­la­rı ve kurs ho­ca­lı­ğı ba­na ait olan bu ça­lış­ma­lar Muğ­la’nın Bo­zö­yük Bel­de­si’nde yaş­la­rı 30-65 ara­sın­da­ki köy ha­nım­la­rı­na öğ­re­til­miş­tir.
Top­lam­da 1000 adet üre­til­miş­tir. Tüm mal­ze­me ve ih­ti­yaç­lar dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mış, üre­ti­len be­bek­ler öğ­ren­ci­le­re ve­ri­lip sa­tıl­sın, ev­le­ri­ne eko­no­mik kat­kı sağ­lan­sın di­ye ya­pıl­mış­tır.


Sa­yın Va­li Yar­dım­cı­mız Bes­ta­mi Bey sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya des­tek olup, her za­man ya­nı­mız­da bu­lun­muş­tur. Ben de ken­di­si­ne ye­ni gö­re­vi ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lu­na­rak üret­miş ol­du­ğu­muz Muğ­la be­bek­le­rin­den ken­di­le­ri­ne tak­dim et­tim” de­di.
 Kay­ma­kam Ba­ye­zit Bes­ta­mi Al­kan’da Ha­san Şim­şek’e zi­ya­re­tin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek mut­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER