Kargı, İnceçay Köyü Yayla Şenliği’nde güreş heyecanı

Kar­gı İn­ce­çay Kö­yü şen­lik­le­rin­de ya­pı­lan gü­reş­ler­de peh­li­vah­lar Kırk­pı­nar ön­ce­si güç­le­ri­ni de­ne­di­ler. Boy­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri ve­ril­di

Kargı, İnceçay Köyü Yayla Şenliği’nde güreş heyecanı

YÜK­SEL BA­SAR

Kar­gı İn­ce­çay Kö­yü Yay­la Şen­li­ği’nde ya­pı­lan yağ­lı gü­reş­ler ol­duk­ça renk­li an­la­ra sah­ne ol­du. Ra­ma­zan bay­ra­mı­nın 2. gü­nü Kar­gı İn­ce­çay Kö­lü Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Ab­dul­lah Yay­la­sı’nda dü­zen­le­nen şen­li­ğe Kar­gı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen, Ak Par­ti Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Sa­cit Öz­de­mir, MHP Kar­gı İl­çe Baş­ka­nı Ra­şit Er­do­ğan, İl Ge­nel Mec­lis Üye­le­ri Mus­ta­fa Yıl­dız, Me­sut Tuğ­rel, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Sa­dık Erik­çi, par­ti­li­ler ve yüz­ler­ce ki­şi ka­tıl­dı. Çok sa­yı­da sa­nat­çı­nın sah­ne al­dı­ğı şen­lik­te peh­li­van­la­rın yağ­lı gü­reş­le­ri şen­li­ğe ay­rı renk kat­tı.Çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le ve­ren peh­li­van­lar iz­le­yen­le­ri he­ye­can­lan­dır­dı.

Şen­lik ala­nı­nı ge­zen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Şen hem va­tan­daş­lar­la bay­ram­laş­tı hem­de on­la­rın is­tek­le­ri­ni din­le­di. İn­ce­çay Kö­yü Der­ne­ği Baş­ka­nı Erol Ya­vaş ta­ra­fın­dan Baş­kan Şen’e ken­di­le­ri­ne ver­di­ği kat­kı­lar­dan do­la­yı pla­ket ve­ril­di. Ağa­lık se­çi­mi­nin­de ya­pıl­dı­ğı gü­reş­ler so­nun­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER