Yeşilköy halkı Mehmetçiğe kuru gıda gönderdi

Ye­şil­köy kö­yün­de de yar­dım kam­pan­ya­sı­na des­tek için kol­lar sı­va­dı.

Yeşilköy halkı Mehmetçiğe kuru gıda gönderdi

Ço­rum Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Af­rin'e yar­dım kam­pan­ya­sı­na des­tek­ler çığ gi­bi bü­yü­yor. Kar­gı  Köy muh­ta­rı Eyüp Ak­soy köy hal­kı ile bir­lik­te ku­ru gı­da (pi­rinç) top­la­dı.
Da­ha ön­ce­de çe­şit­li yar­dım kam­pan­ya­la­rı yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Muh­tar Ak­soy; "Ço­rum Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Af­rin'e yar­dım kam­pan­ya­sın­da bi­zim­de tu­zu­muz ol­sun di­ye­rek, va­tan­daş­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­le­rek eli­miz­den gel­di­ği ka­dar ku­ru gı­da ( pi­rinç) top­la­dık. Biz­le­rin ve ül­ke­mi­zin gü­ven­li­ği için can­la­rı­nı fe­da ede­rek sa­va­şan as­ker­le­ri­miz için ne yap­sak az­dır. Yü­ce Al­lah'ın on­la­rı mu­zaf­fer ey­le­sin. Şe­hit­le­ri­mi­zin de ruh­la­rı şad ol­sun." de­di (İb­ra­him Efe)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER