HA­LİL ÖZ­TÜRK
Pa­zar gü­nü sa­ha­sın­da Ciz­res­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dür­dü. Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı­lar.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra grup­lar ha­lin­de ya­pı­lan tem­po ko­şu­lar ve dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ile de­vam et­ti. An­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de ise ya­rı sa­ha­da hü­cum­sal tak­tik ça­lış­ma yap­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer sık sık fut­bol­cu­la­ra uya­rı­lar­da bu­lun­du. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da bo­zu­lan mo­ral­le­rin dü­zel­me­ye baş­lan­dı­ğı ve yüz­le­rin gül­me­ye baş­la­dı­ğı göz­len­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por, Ciz­res­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı bu­gün ya­pa­ca­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dü­re­cek.