RE­CEP ME­BET

Ço­rum Özel Eği­tim Mes­lek Li­se­si’nde ‘Me­zu­ni­yet Tö­re­ni ve Ba­har Şen­li­ği’ dü­zen­len­di.

Dü­zen­le­nen prog­ra­ma Okul Mü­dü­rü Ha­ni­fi Oku­muş, Mü­dür Yar­dım­cı­la­rı Er­dem Bil­gin, Mu­rat Ka­ya­cı, Mü­zey­yen Şam­lı Ay­han ve İb­ra­him Gös­te­rir ile ba­zı öğ­ret­men­ler ve çok sa­yı­da öğ­ren­ci ka­tıl­dı.

Say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İs­tiklâl Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı Ha­ni­fi Oku­muş yap­tı.

13 ki­şi­nin me­zu­ni­yet bel­ge­si al­dı­ğı tö­ren­de öğ­ren­ci­le­ri­ni teb­rik eden Oku­muş, eği­tim-öğ­re­tim ça­lış­ma­la­rın­da eme­ği ge­çen öğ­ret­men­le­re te­şek­kür et­ti.

Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Bö­lü­mü öğ­ren­ci­si Mus­ta­fa Ni­şan­cı, okul bi­rin­ci­si ola­rak me­zu­ni­yet kü­tü­ğü­ne pla­ka çak­tı. Duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni işa­ret di­liy­le an­la­tan Mus­ta­fa Ni­şan­cı, ba­şa­rı­sın­da bü­yük pay sa­hi­bi olan öğ­ret­men­le­ri ve ai­le­si­ni unut­ma­dı.

Çe­şit­li ya­rış­ma ve eğ­len­ce­le­rin yer al­dı­ğı Ba­har Şen­li­ği son­ra­sı ge­ri sa­yı­mın ar­dın­dan hep bir­lik­te ha­va­ya kep fır­la­tan öğ­ren­ci­ler, me­zu­ni­yet se­vin­ci­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı­lar.