Düzgün, adaylık başvurusu yaptı

25 ve 26. dö­nem ge­nel se­çim­le­rin­de İs­tan­bul 1. Böl­ge MHP ada­yı olan hem­şe­ri­miz iş ada­mı Ek­rem Düz­gün, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ge­nel Mer­ke­zi'ne mil­let­ve­kil­li­ği için aday aday­lık mü­ra­ca­atın­da bu­lun­du.

Düzgün, adaylık  başvurusu yaptı

25 ve 26. dö­nem ge­nel se­çim­le­rin­de İs­tan­bul 1. Böl­ge MHP ada­yı olan hem­şe­ri­miz iş ada­mı Ek­rem Düz­gün, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ge­nel Mer­ke­zi'ne mil­let­ve­kil­li­ği için aday aday­lık mü­ra­ca­atın­da bu­lun­du.

Tu­rizm ve de­niz­ci­lik sek­tö­rü­nün ta­nın­mış isim­le­rin­den hem­şe­ri­miz Ek­rem Düz­gün, MHP ge­nel mer­ke­zi­ne İs­tan­bul 1. Böl­ge'den 27. dö­nem mil­let­ve­kil­li­ği aday aday­lı­ğı için baş­vu­ru­da bu­lun­ma­sı si­ya­si ku­lis­ler­de gün­dem ol­du.

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için MHP İs­tan­bul 1. Böl­ge'den aday ada­yı olan Ek­rem Düz­gün, "Ne­re­de olur­sam ola­yım Ço­rum­lu­lar, Kar­gı­lı­lar, Kas­ta­mo­nu­lu­lar be­nim için özel­dir. Ül­ke­mi­zin bu zor gün­le­rin­de el ele ve­re­lim. Asil Türk mil­le­ti­nin ve­ki­li ol­mak üze­re çık­tı­ğı­mız bu kut­lu yol­da Al­lah yar ve yar­dım­cı­mız ol­sun " de­di.

Aday aday­lık baş­vu­ru­su ön­ce­si MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li ile bir sü­re gö­rü­şen Düz­gün'ün adı­nın Ço­rum için de gün­de­me gel­di­ği ile­ri sü­rül­dü.
 

EK­REM DÜZ­GÜN KİM­DİR?
10 Şu­bat 1960 ta­ri­hin­de Kar­gı'da doğ­du. İlk, or­ta ve li­se tah­si­li­ni Ço­rum'da ta­mam­la­dı. Uzun yıl­lar İs­tan­bul Kay­nar­ca'da ke­res­te ima­la­tı ve ti­ca­re­ti ile uğ­raş­tı. Ha­la de­niz­ci­lik, tu­rizm ve yurt­dı­şı in­şa­at iş­le­ri ya­pan şir­ket­le­rin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­mek­te. 1984 yı­lın­da Sem­ra Ha­nım­la ev­len­miş ve 2 ço­cuk ba­ba­sı­dır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER