‘Gerçeklerin peşinden koşarak toplumu aydınlatıyorlar’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, 21 Ekim Dün­ya Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. 

‘Gerçeklerin peşinden koşarak toplumu aydınlatıyorlar’

AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, 21 Ekim Dün­ya Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı. 
Cey­lan, me­sa­jın­da “Me­sai gö­zet­mek­si­zin gö­rev­le­ri­ni hak­ka­ni­yet­li şe­kil­de ic­ra eden ga­ze­te­ci­le­rin bu özel gü­nü­nü kut­lu­yo­rum.” de­di.

Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin zor ol­du­ğu ka­dar gü­zel bir mes­lek ol­du­ğu­nu kay­de­den  Cey­lan, me­sa­jı­nın de­va­mın da şun­la­rı kay­det­ti:
“So­nuç­ta zor ola­nı ba­şar­mak gü­zel ve de­ğer­li­dir. Ko­lay ola­nı her­kes ba­şa­ra­bi­lir, ko­lay ola­nı her­kes ya­pa­bi­lir. Her mes­lek­te ol­du­ğu bu mes­le­ğin de zor­luk­la­rı var­dır. Me­sai gö­zet­me­den, yağ­mur ça­mur de­me­den ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin de­ğer­le­ri tar­tı­şıl­maz­dır. De­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez bi­rer un­sur­la­rı olan ga­ze­te­ci­le­ri­miz, mil­le­ti­mi­ze ha­ya­tın her ala­nın­da olan ge­liş­me­le­ri ak­ta­rı­yor. Si­ya­si, eko­no­mi, kül­tü­rel, sos­yal alan­da ül­ke­mi­zin ge­li­şi­mi­ne önem­li de­re­ce­de kat­kı­la­rı bu­lu­nu­yor. Öz­gür, ta­raf­sız ve il­ke­li ola­rak ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler, ka­mu­oyu için en fay­da­lı mes­lek grup­la­rı­nın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ger­çek ga­ze­te­ci, top­lum ya­ra­rı­nı gö­ze­ten ve ko­ru­yan­dır. Ço­rum ili­miz­de za­man mef­hu­mu gö­zet­mek­si­zin, ba­sın ya­yın ku­ru­luş­la­rın­da fe­dakârca ça­lı­şa­rak ül­ke­miz­de­ki, böl­ge­miz­de­ki ve ili­miz­de­ki ge­liş­me­le­ri, hal­kı­mız­la pay­laş­ma yo­lun­da, İli­miz ve il­çe­le­ri­mi­zin kül­tü­rel, sos­yal ve eko­no­mik ge­li­şi­min­de ak­tif gö­rev ala­rak emek har­ca­yan, ül­ke­mi­zin men­fa­at­le­ri, mil­le­ti­mi­zin çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­le­rin pe­şin­den ko­şa­rak, top­lu­mu ay­dın­la­tan tüm ga­ze­te­ci­le­rin 21 Ekim Ga­ze­te­ci­ler Ba­sın Bay­ra­mı­nı kut­lar, mes­lek ha­yat­la­rın­da­ki ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­ler, sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­na­rım.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 10:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER