PTT Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 6 yaş üze­ri ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ze­ka ve stra­te­ji oyu­nu ge­liş­tir­di.

Ço­rum PTT Baş­mü­dür­lü­ğü Pa­zar­la­ma Bi­ri­mi de, köy okul­la­rın­da oku­yan öğ­ren­ci­le­re sür­priz zi­ya­ret ya­pa­rak PET­TE oyun­la­rı da­ğıt­tı.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Me­ci­tö­zü il­çe­si­ne bağ­lı Tan­rı­ver­miş, Çit­li, El­van­çe­le­bi ve Es­ki­ce köy­de bu­lu­nan ilk ve or­ta­okul­la­ra ya­pı­lan zi­ya­ret­te, ye­ni hiz­me­te gi­ren mo­bil PTT ara­cı­nı ve di­ğer PTT hiz­met ara­cı­nı kar­şı­la­rın­da gö­ren öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler bü­yük şaş­kın­lık ya­şa­dı.

Zi­ya­ret­ler­de; Ulaş­tır­ma Ha­ber­leş­me ve De­niz­ci­lik Ba­ka­nı Ah­met Ars­lan’ın öğ­ren­ci­le­re hi­ta­ben bir mek­tu­bu­nun da bu­lun­du­ğu PET­TE oyun­la­rı­nın da­ğı­tı­mı­nın ya­nı sı­ra PTT ço­cuk der­gi­le­ri, ba­lon­lar ve Türk bay­rak­la­rı da he­di­ye edil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)