Emre süre istedi

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de dün ma­sa­ya otu­ru­lan isim­ler­den Em­re Yük­sek­te­pe dü­şün­mek için iki üç gün izin is­te­di.

Emre süre istedi

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da iç trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de dün ma­sa­ya otu­ru­lan isim­ler­den Em­re Yük­sek­te­pe dü­şün­mek için iki üç gün izin is­te­di.

Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı dün ma­sa­ya otur­duk­la­rı Em­re Yük­sek­te­pe ile gö­rüş­me­nin son de­re­ce olum­lu geç­ti­ği­ni söy­le­di. Tat­lı, bü­yük oran­da an­laş­tık­la­rı­nı an­cak Em­re Yük­sek­te­pe’nin dü­şün­mek için iki üç gün izin is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek ‘Ken­di­si tek­li­fi bir sü­re dü­şün­mek için izin is­te­di. Biz­de ken­di­si­ne bu iz­ni ver­dik.

Ümit edi­yo­rum­ki önü­müz­de­ki gün­len­de ken­di­si ile res­mi söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğız. Or­ta­da so­run ol­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum’ de­di.

Ge­nel Kap­tan Tat­lı, iç trans­fer­de da­vet et­tik­le­ri fut­bol­cu­la­rın önü­müz­de­ki haf­ta için­de gö­rüş­me­ye ge­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Tat­lı, ma­ze­re­ti olan ar­ka­daş­la­rı­mız var on­la­rın önü­müz­de­ki gün­ler­de ge­le­rek gö­rüş­me­yi so­nuç­lan­dı­ra­ca­ğı­mı­za inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı ile an­laş­ma­nın ar­dın­dan Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ile an­la­şan kır­mı­zı si­yah­lı yö­ne­tim iç trans­fe­re­de dün baş­la­dı. İlk im­za­yı Akın ile at­tı­ran Ço­rum Be­le­di­yes­por’da pa­zar­te­si gü­nü Fah­ret­tin Say­han ile res­mi söz­leş­me­yi im­za­la­dık­tan son­ra trans­fe­re hız ver­me­si bek­le­ni­yor. Tek­nik Di­rek­tör Say­han’ın da gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ön­ce­lik­le iç trans­fe­ri bi­ti­rip he­men ar­dın­dan da dış trans­fe­re yö­ne­lip kad­ro­yu şe­kil­len­dir­mek is­ti­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER