Fatih Özcan ve ekibi görevde

Çorum Belediyespor’un dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda Fatih Özcan başkanlığındaki 15 kişilik yeni yönetim tek liste ile gidilen seçim sonunda göreve geldi. Genel Kurul’da önceki yönetim ibra edilirken yeni sezon için tahmini bütçesi 6 milyon 183 bin lira olarak belirlendi.

Fatih Özcan ve ekibi görevde

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’un dün ya­pı­lan Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­ru­lun­da Fa­tih Öz­can Baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim gö­re­vi üst­len­di. Tur­gul Özal Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan Ge­nel Ku­rul’un son bö­lü­mü­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile es­ki Baş­kan Ömer Ba­la­ban, es­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den ba­zı­la­rı ile ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lun­da gö­rev ya­pa­cak isim­le­rin ta­ma­mı yer al­dı.

Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı ile baş­la­yan Ge­nel Ku­rul’da da­ha son­ra Di­van He­ye­ti Ke­mal Kan, Mus­ta­fa Ka­nat ve Mus­ta­fa Sa­tır’dan oluş­tu. Say­gı Du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın ar­dın­dan yö­ne­tim ku­ru­lu fa­ali­yet ra­po­ru okun­du. Fa­ali­yet ra­po­run­da ku­lü­bün gü­reş ve fut­bol bran­şın­da el­de et­ti­ği ba­şa­rı­lar hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di.

Ke­sin he­sap bi­lan­ço­su, de­ne­tim ku­ru­lu ra­po­ru ve de­ne­tim ku­ru­lu ra­po­nu­nun oku­na­rak ib­ra edil­me­si­nin ar­dın­dan tah­mi­ni büt­çe ye­ni se­zon için 6183 li­ra ola­rak oy­la­na­rak ka­bul edil­di. Gün­dem­de Onur­sal Baş­kan­lık için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün ol­ma­sı oy­bir­li­ği ile ka­bul edil­di.

Da­ha son­ra ye­ni yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­ru­lu se­çi­min­de tek lis­te ile ya­pıl­dı. Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu oy bir­li­ği ile oy­la­na­rak ka­bul edil­di. Ge­nel Ku­rul’un di­lek ve te­men­ni­ler bö­lü­mün­de ise es­ki Baş­kan Ömer Ba­la­bar, ye­ni baş­kan Fa­tih Öz­can ve son ola­rak­ta Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­lar.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Fa­tih Öz­can Baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim teb­rik­le­ri ka­bul et­ti. Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nda geç­miş yö­ne­tim­den Hü­se­yin Te­ke, Mus­ta­fa Er­can, Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ve Tur­gay Yıl­maz gö­re­ve de­vam eden isim­ler ol­du­lar. Ha­mit Işık iki se­zon ara­dan son­ra ye­ni­den yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ola­rak dö­ner­ken An­ka­ra’dan iş adam­la­rı Mus­ta­fa Şe­ker, En­gin Erol, Mus­ta­fa Er­gün, Mu­rat Se­rim ve Avu­kat Ba­şak Ak yer alır­ken Ha­san Eker, Sa­lim Kol­daş, Mu­rat Se­lim, Mus­ta­fa Er­gün, En­gin Erol ye­ni yö­ne­tim ku­ru­su üye­si ola­rak gö­rev alan isim­ler ol­du­lar.

Yö­ne­tim Ku­ru­lu önü­müz­de­ki gün­ler­de top­la­na­rak gö­rev da­ğı­lı­mı­nı ya­pa­cak ve ar­dın­dan da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na start ve­re­cek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 3 yıl Önce

Yazık üzüldüm sana Fatih Özcan, kongrede bile yöneticisi sayısı gelenlerden fazlaydı. Size yakışmadı diyecem ama sanırım hakettiniz. Zeki Gül bile gelmeyecekmiş kongreyede artık ayıp olur diye düşündü galiba. Birde bu yönetim amatör ligde Ulukavakspor'u mu yönetecek kardeşim her tarafınızdan amatörlük akıyor. Bir belediyespor bayrağı bile yokmuş.

Fatih Özcan'a
Fatih Özcan'a - 3 yıl Önce

Kardeşim burası amatör takım kongesi değil o pembeli yönetici nereye geldiğinden bile haberi yok ssanırım. Bence Fatih Özcan'ı takmamış.BU nasıl yönetim birisi faarklı gitmiş diğeri farklı en azından belediyespor amblemi olan bir takım elbise yaptıramamışlar mı. Çok gülünç olmuşlar tam amatör yönetim

Celal
Celal - 3 yıl Önce

Bunlarmı şampiyonluğa oynatacaklar herkese iyi günler ....

f
f - 3 yıl Önce

Bence sanki bi artis takimi gibiler fotbol yoneticilerin den haric.

Bekir YAĞLI
Bekir YAĞLI - 3 yıl Önce

Bu sene tamamen gençlerden oluşan ileride bizi Şampiyon yapacak kadroyu kurun artık

SIRADAKİ HABER