Fikret Orman yarın Çorum’da

Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man ya­rın Ço­rum’da.

Fikret Orman yarın Çorum’da

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği or­ga­ni­zas­yo­nun­da çe­şit­li zi­ya­ret ve açı­lış­lar yap­mak üze­re Ço­rum'a çı­kar­ma ya­pa­cak olan BJK Ku­lüp Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, Ço­rum'da si­yah be­ya­za gö­nül ver­miş ta­raf­tar­lar ara­sın­da he­ye­can ya­rat­tı.

Ço­rum Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş'ten edin­di­ği­miz bil­gi­le­re gö­re sa­at 15.00'de Va­li­li­ği zi­ya­ret ede­cek olan Fik­ret Or­man, sı­ra­sıy­la sa­at 16.00'da Ço­rum Be­le­di­ye­si'ni zi­ya­ret ede­cek, sa­at 17.00'de Be­le­di­yes­por Te­sis­le­ri'nin açı­lı­şı­nı ya­pa­cak, sa­at 18.00'de ye­ni stad­yum­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­cak, sa­at 19.00'da ise Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği'nin açı­lı­şı­nı ya­pa­cak.

Fik­ret Or­man son ola­rak sa­at 20.07'de ise Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği'nin Be­yaz Sa­ray Dü­ğün Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­ye­ce­ği if­tar prog­ra­mı­na ka­tı­la­cak.

Ço­rum Be­şik­taş­lı Ta­raf­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İs­ma­il Ateş, ken­di­le­ri­ni kır­ma­ya­rak Ço­rum'da çe­şit­li zi­ya­ret ve açı­lış­la­ra ka­tı­la­cak olan Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man'a şim­di­den te­şek­kür et­ti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2018, 11:21
YORUM EKLE
YORUMLAR
ÇORUMLU
ÇORUMLU - 5 yıl Önce

Çorumda açılış yapacak başka adam mı kalmamışta Sevgilisine yeğenim diyecek kadar küçülen bu itici kendini beğenmiş adamı getiren belediyede yazıklar olsun

fikri
fikri - 5 yıl Önce

btas milyonlarca dolar odeyip oynatiklari o eliyuzu dogme dolu gavurlara oduyorlar amma milyonlarca turkiye gencli gine kac lira oduyorlar acaba ornek corumda sipor adina kacliralik yapmislar besiktasli taraftar vya gsaray v fner bilmek istiyorum

SIRADAKİ HABER