Kaptan hayat verdi

Beş günde bir lig bir kupa maçlarında deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetlerle dönen Çorum Belediyespor grubun iddialı ancak lige kötü başlayan rakibi önünde ilk dakikalarda kaptan Oğuzhan’ın mükemmel golü ile öne geçti. Sonraki bölümde zaman zaman baskı yesede özellikle savunmanın göbeğinde Mümin Talip ve Akın rakibine gol izni vermediler. Genç Kerem ise mücadelesi ve isteği ile takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Kırmızı Siyahlılar yedi dakikalık uzatma devresinde üç tane net pozisyondan yararlanamadı.

Kaptan hayat verdi

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de­ki üçün­cü haf­ta ma­çın­da sa­ha­sın­da Fat­sa Be­le­di­yes­por’u ilk da­ki­ka­lar­da kap­tan Oğuz­han’ın mü­kem­mel go­lü ile 1-0 ye­ne­rek evin­de­ki ikin­ci ma­çı­nı­da ka­zan­dı ve mo­ral bul­du.
Lig­de ve ku­pa­da beş gün­de iki dep­las­man ma­çın­dan 1-0’lık mağ­lu­bi­yet­ler­le dö­ne­rek ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­ra­tan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ken­di­si gi­bi se­zo­na çok id­di­alı baş­la­yan ve gru­bun trans­fer re­kort­me­ni ta­kı­mı Fat­sa Be­le­di­yes­por önü­ne mut­lak ka­zan­mak için çık­tı. Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han ma­ça Amas­ya’da ku­pa kar­şı­laş­ma­sın­da­ki per­for­man­sı ile dik­kat çe­ken genç Ke­rem’e on­bir­de for­ma ver­di. Di­ğer kad­ro ise bek­len­di­ği gi­bi çık­tı.
Kap­tan Oğuz­han’ın ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan at­tı­ğı mü­kem­mel gol­le öne ge­çen kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım ilk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de üze­ri­ne ge­len ra­ki­bin sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­lar­da bir tür­lü doğ­ru ter­cih­le­ri ya­pa­ma­yın­ca ma­çı ko­par­ma şan­sı­nı de­ğer­len­di­re­me­di.
İkin­ci ya­rı­da ise tüm­hat­la­rı ile yük­le­nen Fat­sa Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da or­ta sa­ha­da top tut­mak­ta zor­la­nan kır­mı­zı si­yah­lı­lar oyu­nu so­ğut­mak için yo­ğun ça­ba har­ca­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım sa­vun­ma gö­be­ğin­de­ki Mü­min Ta­lip ve Akın özel­lik­le ha­va top­la­rın­da­ki ba­şa­rı­la­rı ile ra­ki­be gol iz­ni ver­mer­kez hü­cum­da ise genç Ke­rem Tek­nik Di­rek­tör Say­han’ı hak­lı çı­kar­dı ve mü­ca­de­le­si ile et­ki­li oyu­nu ile ta­kı­mı­nın ga­li­bi­ye­tin­de bü­yük pay sa­hi­bi ol­du.
Ma­çın son bö­lü­mün­de ise ta­ma­men risk alan ra­kip sa­vun­ma ar­ka­sın­da uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da üç ta­ne ba­şa baş po­zis­yon­da bi­rin­de Em­re iki­sin­ci ise Ya­kup Al­kan ile ya­rar­la­na­ma­yan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım çok zor­lan­sa­da sa­ha­dan 1-0 ga­lip ay­rı­lan üç pu­an­la haf­ta­yı ka­pa­rak mo­ral­len­di.
Ma­çı AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li ve MKYK Üye­si Ah­met Sa­mi Cey­lan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Çe­tin Öcal, AK Par­ti İl Baş­ka­nı Meh­met Ka­ra­dağ, Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can ile bir­lik­te çok sa­yı­da da­ire ve pro­to­kol üye­le­ri ile 1500 ka­dar Ço­rum­lu 60 ka­dar ise Fat­sa Be­le­di­yes­por ta­raf­ta­rı iz­le­di.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
9. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Ke­rem’in pa­sın­da Em­rah sağ ka­nat­ta top­la bu­luş­tu sert vur­du sa­vun­ma­dan se­ken to­pu Ke­rem iyi ta­kip et­ti bas­kı yap­tı dö­nen to­pa Oğuz­han ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan to­pun ge­li­şi­ne sert ve mü­kem­mel vur­du top uzak ka­le di­re­ğin­den dok­san ta­bir edi­len yer­den Fat­sa Be­le­di­yes­por ağ­la­rı­na git­ti ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım 1-0 öne geç­ti.
21. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Fat­sa Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Er­cü­ment’in or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te Mu­rat­han top­la bu­luş­tu ve ra­ki­bin­den sıy­rı­lıp sert vur­du top üst­ten az fark­la au­ta git­ti.
32. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Fat­sa Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ali Say yer­den pe­nal­tı nok­ta­sı üze­ri­ne sert çı­kar­dı Se­lim to­pun ge­li­şi­ne vur­mak is­ter­ken ters aya­ğı­na gel­di se­ken top boş­ta kal­dı Er­tuğ­rul ara­ya gi­re­rek teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
34. da­ki­ka­da sa­vun­ma ar­ka­sı­na atı­lan top­la Ya­kup Al­kan ha­re­ket­len­di sol çap­raz­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di uzak kö­şe­ye sert vur­du ka­le­ci Ömer Can kö­şe­den çı­kar­dı ve sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
İlk ya­rı­yı Ço­rum Be­le­di­yes­por 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
46. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Eş­ref’in sa­vun­ma ar­ka­sı­na uzun to­pun­da Ya­kup Al­kan çap­raz­da ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı an­da sert vur­du ka­le­ci kö­şe­den kor­ne­re çel­di.
84. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan et­ki­li ge­len ko­nuk Fat­sa Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Ya­kup Ka­yış’ın pa­sın­da Mu­rat­han sol­dan ce­za sa­ha­sı­na gir­di uzak kö­şe­ye sert vur­du ka­le­ci Onur­can to­pu kö­şe­den kor­ne­re to­kat­la­dı.
90+3. da­ki­ka­da Ke­rem’in pa­sın­da Mi­ka­il sağ ka­nat­tan ha­ra­ket­len­di sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na sar­kan Em­re’ye çı­kar­dı ka­le­ci ile baş ba­şa kal­dı­ğı an­da uzak kö­şe­ye pla­se­le­di ka­le­ci Ömer Can yi­ne go­le izin ver­me­di ve to­pu kor­ne­re to­kat­la­dı,
90+5. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Mi­ka­il’in uzun to­pun­da Ya­kup Al­kan top­la ra­kip ce­za sa­ha­sı­na gir­di yer­den uzak kö­şe­ye gön­der­di­ği top di­re­ğin di­bin­den au­ta git­ti.
90+6. da­ki­ka­da ra­ki­bin kor­ner atı­şın­dan dö­nen top uzun atıl­dı or­ta sa­ha­da çiz­gi üze­rin­den bi­re bir­de ra­ki­bin­den kur­tu­lan Ya­kup Al­kan top­la ce­za sa­ha­sı­na gir­di ka­le­ci Ömer Can ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı vu­ru­şun­da ka­le­ci yi­ne go­le izin ver­me­di ve maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por’un 1-0 üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di.

Türkiye Spor Toto 3. Lig 3. Grup Haftanın Toplu Sonuçları

Çorum Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 1-0
Cizrespor - Bucaspor: 2-2
Diyarbekirspor -Halide Edip Adıvarspor: 3-0
Bayburtspor - Gölcükspor: 1-0
Ankara Adliyespor - Muğlaspor: 0-1
Karacabey Birlik - 1461 Trabzon: 1-2
Bağcılarspor - Anagold Erzincanspor: 2-1
Serik Belediyespor - Payasspor: 2-2
Kocaelispor - Turgutluspor 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
mete karayel
mete karayel - 4 yıl Önce

ilerleyen haftalarda takımımızdan galibiyet serisi bekliyoruz.

SIRADAKİ HABER