‘Üzgünüz’

Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo, dep­las­man­da ka­za­na­ma­ma­la­rı­na son ver­mek için çık­tık­la­rı Se­rik dep­las­ma­nın­da son bö­lüm­de ye­dik­le­ri gol­le mağ­lup ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek çok üz­gün ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Meh­met ho­ca he­de­fe ulaş­mak için bu so­ru­nu çöz­mek zo­run­da ol­duk­la­rı­nı ve bu­nun için­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken her şe­yi ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di.

‘Üzgünüz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Meh­met Au­re­lio, Se­rik dep­las­ma­nın­dan pu­an­sız ay­rıl­dık­la­rı için çok üz­gün ol­duk­la­rı­nı özel­lik­le ikin­ci ya­rı­da­ki oyun­la­rı ile mağ­lu­bi­ye­ti ha­ket­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Se­rik Be­le­di­yes­por ta­kı­mı­nı iyi etüd et­tik­le­ri­ni ve haf­ta bo­yun­ca bu doğ­rul­tu­da ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo ‘Ma­ça is­te­di­ği­miz gi­bi baş­la­ya­ma­dık. İlk ya­rı­da ra­kip et­ki­li bir oyun or­ta­ya koy­du biz bu­na kar­şı ko­ya­ma­dık. Bu­na rağ­men ilk ya­rı­yı 0-0 be­ra­be­re ta­mam­la­dık.

İkin­ci ya­rı­da ise oyun ola­rak ra­ki­be üs­tün­lü­ğü­mü­zü ka­bul et­tir­dik ve da­ha çok top­la oy­na­yan ta­raf biz­dik. Ra­ki­be bu ya­rı­da po­zis­yon ver­me­dik biz­de gir­di­ği­miz po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­di­re­me­dik. Son da­kik­lar­da ye­di­ği­miz gol­le sa­ha­dan mağ­lup ay­rıl­dık.

Ger­çek­ten dep­las­man maç­la­rın­dan pu­an­sız dön­mek bi­ze ya­kış­mı­yor. Bu du­ru­mu dü­zelt­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ney­se onu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. He­de­fe git­mek is­ti­yor­sak bu­nu ba­şar­mak zo­run­da­yız. Şim­di ön­ce­li­ği­miz haf­ta so­nun­da sa­ha­mız­da oy­na­ya­ca­ğı­mız Bağ­çı­lar ma­çı. Bu ma­çı ka­za­na­rak iç sa­ha­da­ki ga­li­bi­yet se­ri­mi­zi de­vam et­tir­mek zo­run­da­yız. Dep­las­man maç­la­rın­da­ki bu so­ru­nu çöz­mek için­de ge­rek­li adım­la­rı atıp ça­lış­ma­la­rı ya­pa­ca­ğız’ de­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hattuşaş
Hattuşaş - 4 yıl Önce

Üzgün olmak fikstürü değiştirmiyor
Deplasmanlardan en az 1 puan ile dönülmedikçe sezon sonu ilk 5 hayal. Takımın orta sahasında sağlam tecrübeli bir beyin yok olsa forvetler beslenir ki Yakup ve Emre çok sağlam golcüler yeterki beslensinler. Orta sahaya acil neşter vurulmalı. Bu arada kaldığımız hiç bir Playoff tan çıkamadık maalesef. Tek kurtuluş sezon sonunu 1. Bitirmek ama bu görüntüyle ilk 5 dahi imkansız. Saygılarımla.

SIRADAKİ HABER