HA­LİL ÖZ­TÜRK
Lig­de play-off oy­na­mak için çok bü­yük önem ta­şı­yan maç­ta pa­zar gü­nü Ela­ziz Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı tak­tik ça­lış­ma ile sür­dür­dü.
Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da ya­pı­lan an­tren­ma­na be­lin­de ağ­rı olan Abu­zer ted­bir amaç­lı ola­rak dün­ki ça­lış­ma­ya­da çık­ma­dı. An­tren­man ön­ce­sin­de Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer fut­bol­cu­lar­la bir top­lan­tı ya­pa­rak Os­ma­ni­ye ma­çı­nı de­ğer­len­dir­di ve Ela­ziz ma­çı­nın oyun sis­te­mi ko­nu­sun­da bil­gi­ler ver­di. Bi­çer fut­bol­cu­lar­dan ma­çın öne­mi­ni an­lat­ma­ya ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek haf­ta bo­yun­ca hem fi­zik­sel hem­de be­yin ola­rak ken­di­le­ri­ni ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­di.
Isın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­yan an­tren­man da­ha son­ra dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve ar­dın­dan da hız­la atak yö­nü de­ğiş­tir­me yap­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer sık sık bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da uya­rı­lar­da bu­lun­du, An­tren­ma­nın son bö­lü­mün­de ise ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ya­pan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da mo­ral­le­rin ye­rin­de ol­du­ğu göz­len­di.