HALİL ÖZTÜRK

Geç­ti­ği­miz se­zon ba­şın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’u ça­lış­tı­ran Tek­nik Di­rek­tör Yu­suf To­kuş ye­ni se­zon için Ciz­res­por ile gö­rü­şü­yor.

Yu­suf To­kuş, Ciz­res­por ile ön gö­rüş­me yap­tık­la­rı­nı olum­lu geç­ti­ği­ni an­cak asıl gö­rüş­me­yi bu­gün An­ka­ra’da ku­lüp baş­ka­nı ile ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. To­kuş he­de­fe oy­na­yan bir ta­kım ku­rul­mak is­ten­di­ği­ni ken­di­si­nin­de ha­zır­la­dı­ğı lis­te­yi su­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ‘İs­te­di­ği­miz oyun­cu­la­rı al­ma­yı ka­bul eder­ler­se an­laş­ma im­za­la­ya­ca­ğız. Ço­rum Be­le­di­yes­por’da yap­tı­ğı­mız ha­ta­yı yap­ma­ya­ca­ğız’ de­di.