HA­RUN AK­KA­YA

23. ASGD Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon bu­gün bel­li olu­yor. Kah­ve­land ile Ay­ka Ener­ji ta­kım­la­rı bu­gün sa­at 18’de Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda şam­pi­yon­luk ma­çı­na çı­ka­cak­lar.
Bu yıl 13 ta­kı­mın iki grup­ta mü­ca­de­le et­ti­ği tur­nu­va­da çey­rek ve ya­rı fi­nal maç­la­rın­da ra­kip­le­ri­ne üs­tün­lük sağ­la­yan Kah­ve­land ile Ay­ka Ener­ji ta­kım­la­rı bu­gün sa­at 18’de Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda kar­şı­la­şa­cak­lar.
Kad­ro­la­rın­da bir çok geç­miş­te pro­fes­yo­nel fut­bol oy­na­mış isim­le­ri bu­lun­du­ran iki ta­kım ara­sın­da­ki ma­çın bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne ol­ma­sı bek­le­ni­yor. Tur­nu­va­ya ay­nı grup­lar­da baş­la­yan iki ta­kı­mın bur­da­ki ma­çı 0-0 be­ra­be­re bit­miş ve ta­kım­lar sa­ha­dan bi­rer pu­an­la ay­rıl­mış­tı.
Çey­rek fi­nal ve ya­rı fi­nal maç­la­rın­da ra­kip­le­ri­ni ye­nen Kah­ve­land ve Ay­ka Ener­ji ta­kım­la­rı bu­gün şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ve­re­cek­ler. Ma­çın nor­mal sü­re­si­nin be­ra­be­re bit­me­si ha­lin­de ise şam­pi­yo­nu di­rek pe­nal­tı atış­la­rı be­lir­le­ye­cek.
Ma­çın ar­dın­dan dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le tur­nu­va­da ilk dört sı­ra­yı alan ta­kım­la­ra ku­pa ve ma­dal­ya ile gol kra­lı ve cen­til­men ta­kı­ma ödül­le­ri ve­ri­le­cek.