AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, es­naf zi­ya­ret­le­ri­ne dün de AHL Park ile de­vam et­ti.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, AHL Park AVM’de bu­lu­nan es­na­fı bir bir zi­ya­ret eden Cey­lan, par­ti­si­nin se­çim be­yan­na­me­si hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. 

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ol­du­ğu gi­bi Ço­rum'da da ka­li­fi­ye ele­man sı­kın­tı çe­ken es­naf ve sa­na­yi­ci­le­rin ol­du­ğu­nu kay­de­den Cey­lan, "Ka­li­fi­ye ele­man sı­kın­tı­sı­nı İŞ­KUR ta­ra­fın­dan dü­zen­le­di­ği­miz prog­ram­lar ile aş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İş­ve­re­ni­miz ken­di ele­ma­nı­nı ken­di ye­tiş­tir­miş olur­ken, ka­li­fi­ye­siz va­tan­da­şı­mı­zın da ko­lu­na bir bi­le­zik tak­mış olu­yo­ruz" de­di.

İs­tih­dam ora­nı­nın 2023 yı­lı iti­ba­rıy­la yüz­de 53'e çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Cey­lan, "Ka­dın­la­rı­mı­zın iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma ora­nı da yüz­de 41 dü­ze­yi­ne çı­ka­rı­la­cak. Ge­le­cek 5 yıl­lık dö­nem­de yıl­da en az 1 mil­yon is­tih­dam­la top­lam­da 5 mil­yo­nun üze­rin­de ila­ve is­tih­dam oluş­tu­ru­la­cak" di­ye ko­nuş­tu.


GENÇ­LER­DEN YO­ĞUN İL­Gİ
Zi­ya­ret­ler­de özel­lik­le genç ve ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­nen Cey­lan, "Genç­le­ri­miz ve ço­cuk­la­rı­mız Tür­ki­ye'mi­zin,  ya­rın­la­rı­dır. Biz­de bu dü­şün­ce ile ya­rın­la­rı­mız olan ev­lat­la­rı­mız için bir­çok pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Genç­le­ri­mi­zin mo­dern eği­tim al­ma­sı için Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu'nun büt­çe­si­ni 7 mil­yar Türk Li­ra­sı'na çı­kar­dık.  Bu büt­çe genç­le­ri­mi­zin yurt, burs ve kre­di im­kan­la­rı­nı ar­tır­dı. Bu­gün genç­le­ri­miz son de­re­ce mo­dern yurt­lar­da ka­lı­yor, ar­tan burs ve kre­di mik­tar­la­rı­nın sağ­la­dı­ğı hu­zur­la ya­şı­yor" de­di.

Genç­ler ise Mil­let­ve­ki­li Cey­lan'a des­tek sö­zü ve­re­rek, öz çe­kim­le gü­nü ölüm­süz­leş­tir­di.(Ha­ber Mer­ke­zi)