HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Cü­neyt Bi­çer ya­rın oy­na­ya­cak­la­rı­nı Pa­yass­por ma­çı iyi fut­bol ve üç pu­an­la süs­le­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Ta­kım ola­rak lig­de son iki maç­la­rın­dan be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bi­çer ‘Ar­tık ka­zan­ma za­ma­nı. Ko­ca­elis­por ma­çı­nın ar­dın­dan  haf­ta bo­yun­ca çok iyi bir ha­zır­lık dö­ne­mi ge­çir­dik. Ye­ni oyun dü­ze­ni­mi­zi tam ola­rak sa­ha­da uy­gu­la­mak için ge­rek sa­ha­da ge­rek­se gö­rün­tü­lü yap­tı­ğı­mız ana­liz­ler ile fut­bol­cu­la­rı­mı­za an­lat­ma­ya de­vam edi­yo­ruz.
Lig­de ko­lay maç yok ve her ta­kı­mın ken­di­ne gö­re bir he­sa­bı var. Pa­yass­por lig­de son iki ma­çı­nı ka­za­na­rak mo­ral­li Ço­rum’a ge­li­yor. An­cak biz ken­di gü­cü­mü­zü­de ra­ki­bin gü­cü­nü­de bi­li­yo­ruz.
Son iki haf­ta­da ta­kı­mı­mı­zın oyun an­la­yı­şın­da­ki olum­lu de­ği­şik­lik­le­rin ar­tık üç pu­ana dön­me­si­ni is­ti­yor. Bu­nun için­de yap­ma­mız ge­re­ken­le­ri haf­ta bo­yun­ca yap­tı. Ta­kım ola­rak bu­nu ba­şa­ra­cak gü­cü­müz var. İn­şal­lah pa­zar gü­nü ta­raf­tar­la­rı­mı­zın­da ve­re­ce­ği des­tek­le sa­ha­dan üç pu­an­la ay­rı­la­rak yo­lu­mu­za emin adam­lar­la iler­le­riz’ de­di.