FA­TİH AK­BAŞ

1.İz­mir Gü­zel­bah­çe Ulus­la­ra­ra­sı Aş­çı­lar ve Pas­ta­cı­lar Şam­pi­yo­na­sı ya­pıl­dı.

Gü­zel­bah­çe İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile Tüm Aş­çı­lar ve Pas­ta­cı­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu (TAŞ­PA­KON)’nun bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği ya­rış­ma­ya Ço­rum’dan 8 ki­şi ka­tıl­dı. Ya­rış­ma­da Ço­rum eki­bi ma­dal­ya­lar­la dön­dü.
Ço­rum Aş­çı­lar ve Pas­ta­cı­lar Der­ne­ği (ÇAP­DER) Baş­ka­nı Ra­sim Ça­kı­cı dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ya­rış­ma hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

1.İz­mir Gü­zel­bah­çe Ulus­la­ra­ra­sı Aş­çı­lar ve Pas­ta­cı­lar Şam­pi­yo­na­sı’na Ço­rum’dan Bah­çe­li­ev­ler Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Yi­ye­cek İçe­cek Hiz­met­le­ri Alan Şe­fi Nu­ran Kö­se Öz­kur­şun­lu baş­kan­lı­ğın­da bir eki­bin ka­tıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ra­sim Ça­kı­cı, “Ya­rış­ma­da en­gel­siz lez­zet­ler ka­te­go­ri­sin­de Si­bel Ka­roğ­lu al­tın ma­dal­ya ka­tıl­dı. Bah­çe­li­ev­ler Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Yi­ye­cek İçe­cek Hiz­met­le­ri Ala­nı öğ­ren­ci­le­ri Ece Da­na­cı tat­lı ka­te­go­ri­sin­de gü­müş, Ay­sun Doy­ga­cı hin­di ka­te­go­ri­sin­de bronz, Me­zi­de Türk­sal ise ana ye­mek ka­te­go­ri­sin­de gü­müş ve tat­lı ka­te­go­ri­sin­de bronz ma­dal­ya ka­zan­dı­lar. Öğ­ren­ci­le­ri ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı teb­rik edi­yo­rum” de­di.
ÇAP­DER Baş­ka­nı Ra­sim Ça­kı­cı 4-5-6 Ma­yıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak olan 2. Yoz­gat Aş­çı­lar ve Pas­ta­cı­lar Şam­pi­yo­na­sı’na da ka­tı­la­cak­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.