HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi dün ak­şam sa­at­le­rin­de Tek­nik Di­rek­tör Cü­neyt Bi­çer’in de ka­tı­lı­mı ile bir top­lan­tı­ğı yap­tı­ğı öğ­re­nil­di. Top­lan­tı­nın gün­de­mi alı­nan kö­tü so­nuç­lar ve alı­na­cak ted­bir­ler ola­rak be­lir­len­di.
Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ön­ce­lik­li ola­rak ta­kı­mın kö­tü gi­di­şin ne­den­le­ri ve çö­züm yol­la­rı ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­ler di­le ge­ti­ril­di. Bu so­run­la­rı aş­mak için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı top­lan­tı­da ce­za ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Baş­kan Ömer Ba­la­ban’ın ön­ce­ki gün yap­tı­ğı açık­la­ma­da ‘Ödü­lün ol­du­ğu yer­de ce­za­da ola­cak­tır’ açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yö­ne­ti­min tüm kad­ro­ya ağır bir pa­ra ce­za­sı ve­ril­me­si­ne ka­rar ver­di­ği be­lir­til­di. Yö­ne­ti­min mik­tar ko­nu­sun­da­ki gö­rüş­me­le­ri dün ge­ce de sür­dü­ğü alı­na­cak ka­ra­rın bu­gün ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.