FA­TİH AK­BAŞ
İyi Par­ti Ço­rum İl Teş­ki­la­tın­da aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı. İlk aday aday­lar ise dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sı ile ta­nı­tıl­dı.

İyi Par­ti İl bi­na­sın­da ya­pı­lan ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İl Baş­ka­nı Be­kir Öz­saç­ma­cı, İyi Par­ti ola­rak, sa­ray koa­lis­yo­nu­nun kü­çük or­ta­ğı­nın er­ken se­çim ta­lep ve tek­li­fin ta­ma­men da­nı­şık­lı bir dö­vüş ol­du­ğun­dan hiç­bir kuş­ku duy­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Kü­çük or­tak sa­ra­yın çı­kar­la­rı­na ve he­def­le­ri­ne uy­gun tek­li­fi ve ta­le­bi san­ki ba­ğım­sız bir ak­tör­müş gi­bi di­le ge­tir­miş­tir.  Er­ken se­çim ta­le­bi­nin ar­ka­sın­da iki ne­den var. Bun­lar­dan bi­ri­si yük­se­len İyi Par­ti kor­ku­su, ki bu kor­ku, bir­bi­ri­ne en ağır söz­ler­le ha­ka­ret eden­le iki ki­şi­yi bir ara­ya ge­ti­rip koa­lis­yon kur­dur­du. Er­ken se­çim ta­le­bi­nin ikin­ci ne­de­ni de ba­şa­rı­sız­lık­la­rı­nın ar­tık el­le­ri­ne ge­çir­dik­le­ri  med­ya gü­cüy­le de ör­tü­le­me­ye­cek bo­yut­la­ra gel­me­si­dir” de­di.

Bu yıl için­de öde­me­le­ri ge­re­ken dış borç mik­ta­rı­nın 185 mil­yar do­lar, fi­nan­se edil­me­si ge­re­ken ca­ri açı­ğın ise 53 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu ifa­de eden Öz­saç­ma­cı, “Önü­müz­de­ki bir yıl içe­ri­sin­de eko­no­mi­nin ih­ti­yaç duy­du­ğu ya­ban­cı kay­nak, 238 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de. Sa­ray koa­lis­yo­nu­nun üye­le­ri tü­ke­nen eko­no­mik ve si­ya­sal iti­bar­la­rı ne­de­ni ile bu pa­ra­yı bu­la­ma­ya­cak­la­rı­nı bi­li­yor­lar. Çün­kü ar­tık tu­tar­lı­lık­la­rı bit­miş­tir, tu­tar­lı­lık yok­sa gü­ve­ni­lir­lik de yok­tur. İş­siz­lik çift ha­ne­li ra­kam­lar tır­man­mış, enf­las­yon ba­şı­nı al­mış gi­di­yor, ata­na­ma­yan genç­ler in­ti­har aşa­ma­sı­na ka­dar gel­miş­ler, sa­vaş na­ra­la­rı ve şe­hit­ler AKP’nin me­tal yor­gun­lu­ğu­nu gi­der­me­nin utanç ve­ri­ci ara­cı ol­muş, ke­sim­lik hay­van­lar­dan son­ra süt de it­hal edi­lir ha­le gel­miş.

Er­ken se­çim ta­le­bi ya­kın dö­nem­de gü­ven­lik, eko­no­mi ve dış po­li­ti­ka ala­nın­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız so­run­la­rın, o so­run­la­rın se­be­bi olan mev­cut ik­ti­dar­la çö­züm bu­la­ma­ya­ca­ğı­nın açık bir şe­kil­de ka­bu­lü­dür. İyi Par­ti  bu an­lam­da bu so­run­la­ra yö­ne­lik açık ve  ön­ce­den ta­nım­lan­mış çö­züm­le­riy­le  ik­ti­da­rın en güç­lü ada­yı­dır” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Be­kir Öz­saç­ma­cı’nın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ise aday aday­la­rı ken­di­le­ri­ni ta­nıt­tı­lar.
İyi Par­ti Ço­rum mil­let­ve­ki­li aday aday­la­rı Se­fer Yıl­maz, Si­nem Sa­rı, Fa­tih Meh­met Ars­lan ve Bi­lal Çev­rim ken­di­le­ri­ni ta­nı­ta­rak ne­den aday ada­yı ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı­lar.