HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ba­yan­lar Vo­ley­bol 2. lig 7. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Ço­rum Vo­ley­bol’da yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak Mus­ta­fa Can Can­baş ile an­laş­ma sağ­lan­dı.

İki Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ve vo­ley­bol bran­şın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la bü­yük tak­dir top­la­yan Ço­rum Vo­ley­bol ta­kı­mı bu se­zon­da 2. lig­de mü­ca­de­le et­mek için lig­le­re ka­tıl­dı.

2. lig 7. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek olan Ço­rum Vo­ley­bol Ku­lu­bü Baş­ka­nı Ali Hay­dar Te­ke, ye­ni se­zon­da ku­lüp­te yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak Mus­ta­fa Can Can­baş ile an­laş­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. 1998 do­ğum­lu Can­baş, Çe­ke­rek Be­le­di­yes­por alt ya­pı­sın­da vo­ley­bol oy­na­dık­tan son­ra Sor­gun Be­le­di­yes­por ta­kı­mın­da pa­sör ola­rak vo­ley­bo­le de­vam et­ti. Ha­len Ço­rum Be­den Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Oku­lu’nda öğ­ren­ci ola­rak öğ­re­nim ha­ya­tı­nı sür­dü­ren 1998 do­ğum­lu genç an­tre­nör 1. Ka­de­me Vo­ley­bol an­tre­nö­rü bel­ge­si­ne sa­hip. Mus­ta­fa Can Can­baş geç­ti­ği­miz iki yıl­da Ço­rum Vo­ley­bol ta­kı­mın­da alt ya­pı­da gö­rev yap­tık­tan son­ra bu se­zon­da A ta­kım­da yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak gö­re­ve de­vam ede­cek.