HALİL ÖZTÜRK

Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­re­te AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan ile Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­da ka­tıl­dı­lar.

Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fik­ret Or­man ile Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Ku­rul­la­rın­da sık sık bir ara­ya gel­dik­le­ri ve ta­nış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Ger­çek­ten bü­yük ku­lüp baş­ka­nın­dan çok abi ku­lüp baş­ka­nı gö­rü­nü­mün­de bir in­san. Mü­te­va­zi ki­şi­li­ği ile her za­man ör­nek bir baş­kan gö­rü­nü­mün­de. Ken­di­si­ni Ço­rum’da mi­sa­fir et­mek­ten son de­re­ce mem­nu­nuz.

Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­mız Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ile bir­lik­te ken­di­si­ni te­si­sin açı­lı­şı­na da­vet et­tik. Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı­mız yurt dı­şın­da ol­du­ğu için ge­le­me­di sa­ol­sun Fik­ret Baş­ka­nım sö­zün­de dur­du ve biz­le­ri onur­lan­dır­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak ta­bi­ki tüm ku­lüp­le­ri­mi­zi se­vi­yo­ruz an­cak Be­şik­taş ta­raf­ta­rı ola­rak sa­yın baş­ka­nı­mı­zı ko­nuk et­mek ay­rı­ca biz­le­ri mut­lu et­ti. Ken­di­si­ni bu mut­lu gü­nü­müz­de biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı için çok te­şek­kür edi­yo­rum’ de­di.

Gül ko­nuş­mas­nın son bö­lü­mün­de ise zi­ya­ret­te bu­lu­nan Ah­met Sa­mi Cey­lan’ın ku­lüp baş­kan­lı­ğı­nı al­dık­la­rı gün­den iti­ba­ren hep yan­la­rın­da ol­du­ğu­nu ve hiç yal­nız bı­rak­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek ken­di­si­ne te­şek­kür et­ti.

Ah­met Sa­mi Cey­lan’da bir Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı ola­rak Fik­ret Or­man’ı efen­di ki­şi­li­ği ve bü­yük ku­lüp baş­kan­la­rın­da ol­ma­sı ge­re­ken mü­te­va­zi­li­ği ile her za­man tak­dir et­ti­ği­ni söy­le­di. Cey­lan, spo­run bir­leş­ti­ri­ci gü­cü­nü kul­lan­mak için ku­lüp baş­kan­la­rı­nın bu du­ruş­la­rı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ‘Ben Ga­la­ta­sa­ray­lı­yım oğ­lum fa­na­tik bir Be­şik­taş­lı. En ya­kın dos­tu ise Ah­met Nur Çe­bi. Onun sa­ye­sin­de Be­şik­taş yö­ne­ti­min­de çok sa­yı­da dos­tu­muz ve ar­ka­da­şı­mız ol­du. Sa­yın Baş­ka­nı Ço­rum’da mi­sa­fir et­mek­ten do­la­yı son de­re­ce mut­lu­yuz. Umut edi­yo­rum bu zi­ya­ret Ço­rum Be­le­di­yes­por’a olum­lu kat­kı­lar­da da bu­lu­nur’ de­di.

Be­şik­taş Ku­lü­bü Baş­ka­nı Fik­ret Or­man ise Ço­rum’a ilk kez gel­di­ği­ni ve çok be­ğen­di­ği­ni söy­le­di. Böy­le mo­dern bir şe­hir bek­le­me­di­ği­ni be­lir­ten Or­man gös­te­ri­len il­gi ve ala­ka­dan do­la­yı her­ke­se çok te­şek­kür et­ti. Or­man, Be­şik­taş ku­lü­bü ola­rak Ço­rum Be­le­di­yes­por için­de im­kan­la­rı öl­çü­sün­de ge­re­ken des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man’a bir va­zo he­di­ye eder­ken Or­man’da Gül’e Be­şik­taş for­ma­sı he­di­ye et­ti. Zi­ya­ret so­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Fik­ret Or­man’a Be­le­di­ye ola­rak yap­tık­la­rı spor ya­tı­rım­la­rı­nı an­la­tan bir slayt gös­te­ri­si­ni bil­gi ve­re­rek ak­tar­dı.

Fikret Orman’ın diğer ziyaretlerinin haberleri yarınki gazetemizde