SA­HA: Kı­zıl­ca­ha­mam So­ğuk­su Te­sis­le­ri
HA­KEM­LER: Sa­dık Şim­şek, Şa­ban Ko­ca­türk, Be­kir Ko­ca.
ÇOR­DUM BE­LE­Dİ­YES­POR 1. TA­KIM: Onur­can, Er­tuğ­rul, Eş­ref, Akın, Mü­min, Oğuz­han, N.Emir­han, Em­rah, F.Eren, Ba­rış, Ya­kup.
ÇO­RUM BE­LE­Dİ­YES­POR 2. TA­KIM: Do­ğu­kan (Dk. 134 Ha­san), H.Ömer, Sa­met (Dk. 105 Ba­tu­han), Ke­mal, Fa­tih, Mi­ka­il, Oğuz­han (Dk. 105 M. Hak­tan), Ke­rem, Kı­vanç, Em­re, Fer­di.
BAN­DIR­MAS­POR 1. TA­KIM: Ra­ma­zan, Fa­tih, Rı­za, Me­te, Nu­ret­tin, Yu­nus, Yu­suf, Alp, Ö.Fa­ruk Boz, Ali­han, Ö.Fa­ruk Er­maç.
BAN­DIR­MAS­POR 2. TA­KIM: Ev­ren, Cey­hun, Ömer, Fer­di, Oğul­can, Mu­har­rem, Hü­se­yin, İb­ra­him Ak, Fa­tih, Meh­met, Ra­ma­zan.
GOL: 81. dak. Hü­se­yin.

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da­ki son ha­zır­lık ma­çın­da Ban­dır­mas­por ile ilk kar­şı­laş­ma­da 0-0 be­ra­be­re ka­lır­ken ikin­ci maç­ta ise ra­ki­bi­ne 1-0 mağ­lup ol­du.
Cu­mar­te­si gü­nü So­ğuk­su Te­sis­le­rin­de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da iki ta­kım­da an­la­şa­rak iki ma­çın 35’er da­ki­ka­lık iki dev­re­li dört dev­re­li iki maç oy­nan­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por Ban­dır­mas­por kar­şı­sın­da ilk maç­ta Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han lig­de for­ma ver­me­yi dü­şün­dü­ğü isim­le­rin ağır­lık­ta ol­du­ğu bir kad­ro ile mü­ca­de­le et­ti.
Bu ilk ya­rı­da­ki ma­çın ilk dev­re­sin­de Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­ki­bi önün­de to­pa da­ha çok ol­ma­sı­na kar­şın po­zis­yon bul­mak­ta zor­lan­dı. İlk dev­re gol­süz be­ra­ber­lik­le so­na er­di.
İkin­ci ya­rı­da ise Ban­dır­mas­por or­ta sa­ha­da to­pa da­ha çok sa­hip ol­ma­yı ba­şar­dı ve po­zis­yon­lar bul­ma­ya baş­la­dı. Özel­lik­le ma­çın son beş da­ki­ka­lık bö­lü­mün­de Ban­dır­mas­por üst üs­te üç ta­ne mut­lak gol po­zis­yon­la­rın­dan ya­rar­la­na­ma­dı ve bu ta­kım­la­rın ma­çın­dan gol se­si çık­ma­dı.
Bu ma­çın ar­dın­dan ise iki ta­kım­da fark­lı ta­kım­lar­la ikin­ci kar­şı­laş­ma­ya çık­tı. Bu maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por da­ha çok hü­cum­da var­lık gös­ter­di ve po­zis­yon­lar bul­du. Ma­çın 81. da­ki­ka­sın­da Be­le­di­yes­por ce­za sa­ha­sı için­de mey­da­na ge­len ka­ram­bol­de son ola­rak vu­ran Hü­se­yin to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek Ban­dır­mas­por’u 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.
Gol­den son­ra ise Ço­rum Be­le­di­yes­por ra­kip ka­le­ye et­ki­li yük­len­di. İlk po­zis­yon­da Em­re Ge­mi­ci’nin sol­dan or­ta­sın­da al­tı pas­ta Kı­vanç bom boş du­rum­da to­pu ka­le ye­ri­ne üst­ten au­ta gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı mut­lak bir gol­den et­ti. He­men ar­dın­dan ise bu kez sol ka­nat­tan Em­re Ge­mi­ci yi­ne ar­ka di­re­ğe çı­kar­dı bu kez Mi­ka­il di­rek di­bin­de to­pa ayak ko­ya­ma­dı ve bu maç­tan Ban­dır­mas­por ta­kı­mı 1-0 ga­lip ay­rıl­dı.
Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da iki maç­ta for­ma gi­yin isim­le­rin de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cun­da sa­vun­ma­nın gö­be­ğin­de so­run göz­lem­le­nir­ken ka­nat­lar­da ise gö­rev ya­pa­cak isim­ler ko­nu­sun­da Tek­nik He­ye­tin he­nüz ara­yış için­de ol­du­ğu göz­len­di