TBMM İda­re Ami­ri Sa­lim Us­lu, "Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Kül­li­ye'de yal­nız bı­rak­ma­ma, 15 Tem­muz mil­let ira­de­si­ni sür­dür­mek ve AK Par­ti'nin Tür­ki­ye'nin ka­de­riy­le ör­tü­şen ko­nu­mu­nu güç­len­dir­mek adı­na Mec­lis'te güç­lü bir ira­de ile tem­sil edil­me­miz la­zım. Mec­lis'te en az 350 mil­let­ve­ki­li ile Tay­yip Er­do­ğan'ın ar­ka­sın­da güç­lü şe­kil­de var ol­ma­mız la­zım." de­di.

Us­lu, AK Par­ti Art­vin İl Baş­kan­lı­ğı­nın Ah­met Ham­di Tan­pı­nar Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ri­len, "24 Ha­zi­ran Ge­nel Se­çim­le­ri Aday Aday­lı­ğı Te­ma­yül Yok­la­ma­sı"nda yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, AK Par­ti'nin da­ima mil­le­tin se­si­ne ku­lak ver­di­ği­ni, bu bağ­lam­da te­ma­yül­de­ki ter­cih­le­rin ken­di­le­ri için yol gös­te­ri­ci ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Te­ma­yül oy­la­ma­sı­nın ge­nel mer­ke­zin be­lir­le­di­ği ku­ral­la­ra gö­re ya­pı­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Us­lu, "Ay­rış­ma de­ğil, da­ya­nış­ma için­de bu oy­la­ma­dan bir­lik­te el ele çı­ka­ca­ğız. Dos­ta düş­ma­na ken­di­mi­zi gül­dür­me­ye­ce­ğiz. Tek ama­cı­mız mil­le­ti­mi­zin te­vec­cü­hü­ne maz­har ol­mak­tır." di­ye ko­nuş­tu.

Us­lu, cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin bi­rin­ci tur­da so­nuç­la­na­ca­ğın­dan şüp­he duy­ma­dık­la­rı­na işa­ret ede­rek, "Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın ar­ka­sın­da güç­lü bir ira­de var. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Kül­li­ye'de yal­nız bı­rak­ma­ma, 15 Tem­muz mil­let ira­de­si­ni sür­dür­mek ve AK Par­ti'nin Tür­ki­ye'nin ka­de­riy­le ör­tü­şen ko­nu­mu­nu güç­len­dir­mek adı­na Mec­lis'te güç­lü bir ira­de ile tem­sil edil­me­miz la­zım. Mec­lis­te en az 350 mil­let­ve­ki­li ile Tay­yip Er­do­ğan'ın ar­ka­sın­da güç­lü şe­kil­de var ol­ma­mız la­zım." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
 

"Ye­ni Tür­ki­ye'de mil­let ira­de­si be­lir­le­yi­ci­dir"
Be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dır­mak için en kı­sa sü­re­de se­çi­me git­me ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı bil­di­ren Us­lu, şöy­le de­vam et­ti:
"Be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dır­ma­nın ya­nı sı­ra Av­ru­pa ve Ba­tı'nın he­sap­la­rı al­tüst edil­di. Bu da Tay­yip Er­do­ğan ve AK kad­ro­la­rın ön­gö­rü­süy­le ger­çek­leş­ti. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin sık sık er­ken se­çim ta­lep et­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. 'Er­ken se­çim­den kor­kan si­zin gi­bi ol­sun' de­dik ve se­çim ka­ra­rı­nı al­dık fa­kat on­la­rın bek­le­me­di­ği an­da er­ken se­çim ger­çek­le­şe­ce­ği için ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı­lar. Tür­ki­ye'de her şey de­ğiş­miş­tir. Es­ki Tür­ki­ye yok ar­tık. Ye­ni Tür­ki­ye'de mil­let ira­de­si be­lir­le­yi­ci­dir. Her kim, 'Ben mil­let ira­de­si­nin önün­de­yim' di­yor­sa, ken­di­si­ni mil­let­ten yük­sek gö­rü­yor­sa, te­pe­den ba­kı­yor­sa onun gi­de­bi­le­ce­ği bir is­tas­yon yok­tur."

15 Tem­muz dar­be gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­lar ile mil­le­tin or­ta­ya koy­du­ğu ira­de­ye iliş­kin gö­rüş­le­ri­ni pay­la­şan Us­lu "Bu mil­let elin­de­ki ter­li­ği, ki­re­mi­ti, tuğ­la­yı uçak­la­ra fır­lat­mak, tank­la­rın önü­ne yat­mak su­re­tiy­le dar­be­ye 'dur' de­di. Dar­be­yi des­tek­le­yen­le­rin ço­ğu yurt dı­şı­na kaç­tı. İçin­de sağ­cı da sol­cu da hak­tan gö­zü­ken­ler de var. Hep­si Tür­ki­ye'nin aley­hin­de şu an­da. Dev­le­ti­mi­zin, bay­ra­ğı­mı­zın, eza­nı­mı­zın ya­nın­da olan bir tek biz kal­dık. Bu asil mil­let ken­di ge­le­ce­ği­ne, be­ka­sı­na sa­hip çı­kı­yor." de­di.

AK Par­ti'nin ka­de­ri ile Tür­ki­ye'nin ka­de­ri­nin bir­leş­miş du­rum­da ol­du­ğu­na işa­ret eden Us­lu, "Bir ba­kı­yor­su­nuz sos­yal de­mok­rat ol­du­ğu­nu id­dia eden bir par­ti, 15 mil­let­ve­ki­li­ni an­sı­zın ka­rar ve­rip baş­ka bir par­ti­ye gön­de­ri­yor. Kir­li bir si­ya­set iliş­ki­si var. 'Ne olu­yor?' di­yor­sun. Bu­nu da er­dem ola­rak gös­te­ri­yor­lar. O za­man bu er­dem­se kir­li si­ya­set na­sıl olur? Bi­ri bu­nu ba­na an­lat­sın." di­ye ko­nuş­tu.
Te­ma­yül yok­la­ma­sı­na AK Par­ti Ri­ze Mil­let­ve­ki­li Ha­san Ka­ral, Art­vin Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ko­ca­te­pe, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ile 8 mil­let­ve­ki­li aday ada­yı ka­tıl­dı.(AA)