HA­LİL ÖZ­TÜRK
Gol­cü Ya­kup Al­kan ge­ri dön­dü. 2016-17 se­zo­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’a Ye­ni Ma­lat­yas­por’dan ki­ra­lık ola­rak ge­len Ya­kup Al­kan bu se­zon at­tı­ğı 21 gol­le ta­kı­mı­nın play-off oy­na­ma­sın­da bü­yük kat­kı sağ­la­mış ve gru­bun gol kral­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tı.


Kır­mı­zı Si­yah­lı for­ma al­tın­da­ki bu per­for­man­sı ile dik­kat çe­ken Ya­kup Al­kan ge­çen se­zon ba­şın­da ön­ce Ye­ni Or­dus­por’a trans­fer dö­ne­mi­nin son gü­nün­de ise Di­yar­be­kirs­por’a trans­fer ol­muş­tu. Bu se­zon bo­yun­ca top­lam 6 gol ata­bi­len Ya­kup Al­kan se­zo­nu bu gol­le ta­mam­la­mış­tı.
Bu se­zon ba­şın­da ye­ni­den Ço­rum Be­le­di­yes­por’a ki­ra­lık ola­rak dö­nen Ya­kup Al­kan gol­le­ri­ne kal­dı­ğı yer­den ye­ni­den baş­la­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın lig­de oy­na­dı­ğı al­tı maç­ta at­tı­ğı al­tı gol­den be­şi­ne im­za atan Ya­kup Al­kan ta­kı­mı­nın gol yü­kü­nü sırt­la­yan isim ol­du.
Lig­de Muğ­las­por ve Tur­gut­lus­por maç­la­rın­da at­tı­ğı iki­şer gol­le ta­kı­mı­na al­tı pu­an ka­zan­dı­ran isim olan Ya­kup Al­kan pa­zar gü­nü Ha­li­de Edip Adı­vars­por ma­çın­da ta­kı­mı­nın be­ra­ber­lik go­lü­nü at­tı.
Bu se­zon al­tı maç­ta beş gol atan Ya­kup Al­kan 3. lig 3. grup­ta gol kral­lı­ğın­da ilk sı­ra­ya otur­du. Grup­ta An­ka­ra Ad­li­yes­por’dan Ali Ay­de­mir dört gol­le ikin­ci sı­ra­da yer alı­yor.
2. grup­ta Kı­zıl­ca­bö­lüks­por’dan Oğuz­han Türk­men beş gol­le ilk sı­ra­da yer alır­ken li­gin en gol­cü isi ime Ka­ra­köp­rü Be­le­di­yes­por’dan Ba­tu­han Er. Genç fut­bol­cu 9 gol­le en gol­cü fut­bol­cu ko­nu­mun­da.