AHL Park’tan sokak hayvanları için yemek ve su kabı

AHL Park du­yar­lı pro­je­si ile Ço­rum hal­kın­dan bü­yük tak­dir top­la­dı.

AHL Park’tan sokak hayvanları için yemek ve su kabı

Kış ay­la­rı­nın so­ğu­ğu ne­de­niy­le yi­ye­cek bul­mak­ta zor­la­nan so­kak hay­van­la­rı­nın su ve ma­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı göz önü­ne alan AHL Park Alış­ve­riş Mer­ke­zi oto­ma­tik su ka­bı ve ma­ma ka­bı ta­sar­la­dı.
AHL Park yö­ne­ti­mi, AVM’nin çev­re­si­ne ge­nel­lik­le alt­ya­pı­da kul­la­nı­lan plas­tik bo­ru­la­rın ke­si­lip, alt kıs­mı­na dir­sek ko­yu­la­rak ha­zır­la­nan apa­rat­la­rın­dan fark­lı nok­ta­la­ra mon­te et­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı. İlk ola­rak ya­pı­lan ve AVM çev­re­si­ne mon­te edi­len ma­ma ve su ka­bı so­kak hay­van­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER