AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, il­çe zi­ya­ret­le­rin­de ev­le­re de ko­nuk ol­du.

İl­çe zi­ya­ret­le­rin­de halk­la bay­ram­la­şan Cey­lan, dü­ğün­den, mev­li­de, ce­na­ze evin­den, has­ta zi­ya­re­ti­ne ka­dar he­men he­men her evi zi­ya­ret et­ti.  

Va­tan­daş­la­rın der­di­ne ve se­vin­ci­ne or­tak olan Cey­lan'ın bu zi­ya­ret­le­ri, va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan tak­dir top­lu­yor. 

Or­ta­köy zi­ya­re­tin­de ise fı­rın­da ça­lı­şan bir tey­ze ise ek­me­ği­ni pay­la­şa­rak, "Al­lah siz­den ra­zı ol­sun. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve siz­le­rin yo­lu açık ol­sun" de­di.  (Ha­ber Mer­ke­zi)