Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, se­çim ça­lış­ma­la­rı­na Os­man­cık’ta de­vam et­ti.

La­çin Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ünal Gev­şek ve par­ti teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Os­man­cık’ta zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nan Aras, İl­çe Kay­ma­kam­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İl­çe Nü­fus Mü­dür­lü­ğü, Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi, Şo­för­ler ve Nak­li­ye­ci­ler Oda­sı, İl­çe Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü ve ban­ka şu­be­le­ri­ni, da­ha son­ra da es­na­fı ve pa­zar ye­ri­ni gez­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, va­tan­daş­la­ra Cum­hur İt­ti­fa­kı­nı an­la­tan ve par­ti­le­ri ile Cum­hur­baş­ka­nı Ada­yı Er­do­ğan’a des­tek is­te­yen Aras, gün­de­me da­ir açık­la­ma­lar­da da bu­lun­du.
Aras, “Be­şin­ci kol fa­ali­ye­tiy­le par­ti­mi­zi kü­çült­me­ye, kü­çük gös­ter­me­ye, erit­me­ye, iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya yö­ne­lik şe­ref­siz bir kum­pa­sın ara­cı olan ki­ra­lık an­ket şir­ket­le­ri ne söy­ler­se söy­le­sin, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si mil­le­ti­mi­zin des­te­ği­niz­le, mil­le­ti­mi­zin te­vec­cüh ve tak­di­riy­le en­gel­le­ri aşa aşa ge­li­yor, her ge­çen gün yük­se­li­yor” de­di.

MHP’nin Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ğin­de söz sa­hi­bi ol­mak için gün­den gü­ne bü­yü­dü­ğü­nü, mil­yon­la­rın üç hi­la­le umut bağ­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Aras, “Biz­den ra­hat­sız olan­lar, FE­TÖ’nün de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­yan krip­to iş­bir­lik­çi­ler­dir. Biz­den go­cu­nan­lar, PKK’nın ek­me­ği­ne yağ sü­ren omur­ga­sız­lar ve onur­suz­lar­dır. MHP’yi çe­ke­me­yen ve ka­bul­le­ne­me­yen­le­ri­ise Müs­lü­man Türk mil­le­ti­ne düş­man ke­si­len­ler­dir. Bun­lar 24 Ha­zi­ran’a ka­dar ko­nuş­sun­lar. Her gün ya­lan­la­rı­na ya­lan ek­le­yip müf­te­ri­li­ğin ça­mu­ru­na bat­sın­lar. An­cak son­la­rı ya­kın­dır, he­sap ve­re­cek­le­ri gün­ler yak­laş­mak­ta­dır.

MHP var­sa Tür­ki­ye var­dır. MHP var­sa Türk­lük var­dır. MHP var­sa öz­gür­lük ve de­mok­ra­si var­dır. MHP var­sa bin yıl­lık kar­deş­li­ğe hiç­bir mih­rak yan göz­le da­hi ba­ka­ma­ya­cak­tır. Biz TBMM’de güç­lü bir şe­kil­de yer alıp, sos­yal, eko­no­mik ve si­ya­sal po­li­ti­ka­lar üze­rin­de et­ki­li ola­ca­ğız, söz ve va­at­le­ri­mi­zin ger­çek­leş­me­si için ye­ni sis­te­min için­de ka­rar­lık­la mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.

Cum­hur İt­ti­fa­kı mil­let ak­lı, ge­le­ce­ğin te­mi­na­tı. Cum­hur İt­ti­fa­kı mil­let ak­lı, hu­zur­lu Tür­ki­ye. 24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri, bü­yük mil­le­ti­mi­zi tıp­kı asır­lar ön­ce­sin­de ol­du­ğu gi­bi li­der ül­ke Tür­ki­ye ül­kü­sü­ne gö­tü­re­cek yo­lun baş­lan­gı­cı ola­cak­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. (Ha­ber Mer­ke­zi)