Halkla iç içe

İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Ha­run Re­şit Han köy­ler­de so­run din­le­me­ye de­vam edi­yor. Gel­di­ği gün­den be­ri halk­la iç içe olan, so­run­la­rı­na ça­re bul­ma­ya ça­lı­şan, dert­le­ri­ni din­le­yen Kay­ma­kam Ha­run Re­şit Han tak­dir top­lu­yor.

Halkla iç içe

İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Ha­run Re­şit Han köy­ler­de so­run din­le­me­ye de­vam edi­yor. Gel­di­ği gün­den be­ri halk­la iç içe olan, so­run­la­rı­na ça­re bul­ma­ya ça­lı­şan, dert­le­ri­ni din­le­yen Kay­ma­kam Ha­run Re­şit Han tak­dir top­lu­yor.

Şeyh, Av­hat­ya­ka ve Kı­zıl­ca­ba­yır köy­le­ri­ne zi­ya­ret­te bu­lu­nan İs­ki­lip Kay­ma­ka­mı Ha­run Re­şit Han’ın ya­nı sı­ra İs­ki­lip İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Zi­ya Bal­cı­oğ­lu, Köy­le­re Hiz­met Gö­tür­me Bir­li­ği Mü­dü­rü Meh­met Gür­büz, Özel İda­re Mü­dü­rü Sol­maz Oku­du­cu,  İl­çe Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­lış­kan, İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Ali Sü­lük, Or­man İş­let­me Mü­dü­rü Bay­ram Yer­li­ka­ya, Ye­daş İş­let­me Şe­fi Fa­tih Dur­muş, Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı Mü­dü­rü İs­ma­il Tığ­lı,  Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ka­mil Ak­do­ğan, Kay­ma­kam­lık ve Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi  per­so­ne­li ile bir­lik­te va­tan­daş­lar­la bi­ra­ra­ya gel­di. 

Kay­ma­kam Han ve da­ire amir­le­ri köy hal­kı ile soh­bet ede­rek so­run­la­rı­nı din­le­di. Da­ire amir­le­ri­nin ken­di­ni ta­nıt­tı­ğı ve bi­rim­le­ri­nin so­rum­lu­luk ala­nı­na gi­ren hiz­met­ler hak­kın­da va­tan­daş­la­ra bil­gi ver­di­ği top­lan­tı­da Kay­ma­kam Ha­run Re­şit Han kö­ylere ya­pı­lan hiz­met­ler ve bun­dan son­ra ya­pı­la­cak iş­ler hak­kın­da va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di. Kay­ma­kam Han ve da­ire amir­le­ri so­run­la­rın çö­zü­mü hak­kın­da köy muh­tar­la­rı ve va­tan­daş­lar­la bir­lik­te kar­şı­lık­lı fi­kir alış ve­ri­şin­de bu­lun­du. 
 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER